Ιεράπετρα

Ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών για το ΣΔΕ Ιεράπετρας

#
05.06.2018 08:47

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 136/1213/16-02-2018 (ΑΔΑ:6ΒΚΥ46ΨΖΣΠ-ΚΜΔ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 603.8/1622/17912/1-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ8ΧΝ46ΨΖΣΠ-ΑΝ3) έγκριση δαπάνης καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σχολική περίοδο 2017-2018.
 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους 2017-2019 (ΑΠ 7– ΜΕΤ)». 
Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στην ανωτέρω     διεύθυνση, με την ένδειξη:  
«Προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας», το αργότερο μέχρι την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των εργαστηριακών υλικών. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ. 
 
 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
                         
3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
Η κατάθεση θα γίνει το αργότερο μέχρι την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, στο γραφείο της Διευθύντριας στη Βαϊνιά Ιεράπετρας.
 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, τηλέφωνο: 28420-89736, email: [email protected]
 
Σε περίπτωση λήψης λιγότερων των τριών προσφορών ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και γίνεται επανάληψη της διαδικασίας της πρόσκλησης τουλάχιστον μία φορά.
 
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:
 Η παραλαβή των εργαστηριακών υλικών θα γίνει από την Διευθύντρια του Σ.Δ.Ε Ιεράπετρας, η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό παραλαβής.
 
Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.
 
                                                                               
                                                 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 
                                             ΡΕΑ ΠΗΓΙΑΚΗ   
-->

Σχετικά άρθρα

Με το κιάλι ψάχνουν οι καταστηματάρχες τους τουρίστες στην Ιεράπετρα

Κλειστοί δρόμοι χωρίς σήμανση κλειστό μουσείο, κλειστό το Σπίτι του Ναπολέων... που θα πάει ο τουρίστας;

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη σε διάφορες περιοχές της Ιεράπετρας

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ

Στην Ιεράπετρα η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 25 - 27 Ιουνίου

Με σκοπό να βρεθεί με τοπικές Αρχές και δανειολήπτες

Εκδήλωση - Συζήτηση με την υποψήφια της ΟΚΔΕ Λασιθίου Μαρία Κτιστάκη στην Ιεράπετρα

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 18.30, μικρή αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Σταυρακάκη Λουτριανάκη στον Κουτσουρά

Βουλευτικές εκλογές 2019

Χωρίς νερό και ρεύμα το κέντρο της Ιεράπετρας

Εξαγριωμένοι οι καταστηματάρχες του κέντρου

Ψάχνετε κάποια εκπομπή και δεν την βρίσκατε;

Επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας το κουμπί επικοινωνία.