Ποιοι θα πληρώσουν και πόσα για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας στον Δήμο Ιεράπετρας

9:03 π.μ. - Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020
09:03 π.μ. - Τρί, 10/03/2020
Image: Ποιοι θα πληρώσουν και πόσα για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας στον Δήμο Ιεράπετρας

Τι αποφασίστηκε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη ήταν ο καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ και ο καθορισμός τιμών ζωνών, οικοπέδων και κτισμάτων για τα ακίνητα εντός και εκτός ορίων σχεδίου των οικισμών του Δήμου Ιεράπετρας

Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή αναρτήθηκε στη Διαύγεια :

Με το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α), επιβλήθηκε υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), το οποίο αποτελεί τοπικό φόρο που επιβάλλεται σε όλα σχεδόν τα ακίνητα, ανεξαρτήτως από την αξία τους. Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται υποχρεωτικά από τον νόμο και δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Στο Τ.Α.Π. υπόκεινται τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός οικισμού ή σχεδίου πόλεως και όλα τα κτίσματα που βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμού, ανεξαιρέτως αν είναι νόμιμα ή αυθαίρετα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, π.χ. ακίνητα του Δημοσίου, ακίνητα Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Δημοσίου Χαρακτήρα, ιεροί ναοί κλπ).

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127Α΄).

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχεία και κάθε άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κλπ). Στην περίπτωση αυτήν προσδιορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, αφ΄ ενός η τιμή ζώνης των κτισμάτων και αφ΄ ετέρου η τιμή ζώνης των οικοπέδων κατά ορθή κρίση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να καθορίσει ενιαία τιμή για όλη τη διοικητική του περιφέρεια ή διαφορετικές τιμές κατά περιοχές ή ζώνες, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 0,25%0 μέχρι 0,35%0 και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου ή της κοινότητας.

Προτείνουμε:

Α. Τον καθορισμό τιμών ζωνών κτισμάτων , ως εξής:

1. Τιμή Ζώνης για τα ακίνητα (οικίες, καταστήματα, αποθήκες, οικόπεδα κλπ) όπως ορίζεται σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό της Εφορίας [Υπ΄ αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ’ Απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 269/Β/28.2.2007)], ΠΟΛ 1009/18-1- 2016 (ΦΕΚ 48/20-1-2016 τεύχος Β’) και ΠΟΛ 1113/12-06-2018 ( ΦΕΚ:2192/12/06/2018 )

2. Για τα εντός σχεδίου ακίνητα των οικισμών στους οποίους δεν έχει ορισθεί τιμή ζώνης από το Υπουργείο Οικονομικών εισηγούμαστε να ορισθεί η μικρότερη του Δήμου 500€/τ.μ.

Β. Καθορισμός συντελεστή οικοπέδων

α) Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.)

και β)Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.), ως εξής:

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Για τους οικισμούς όπως ορίζεται σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό της Εφορίας [Υπ΄ αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ’ Απόφαση ΥΠ .ΟΙΚ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 269/Β/28.2.2007), Αριθμ. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ: 1200 (ΦΕΚ 2038/2010 τεύχος Β’)και με τις λοιπές τροποποιήσεις.

2. Για τους υπόλοιπους οικισμούς στους οποίους δεν έχουν οριστεί με Υπουργική απόφαση εισηγούμαστε συντελεστές τους μικρότερους του Δήμου ΣΟ = 0,10 και ΣΑΟ = 0,40.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

3. Για τα ακίνητα των εκτός σχεδίου περιοχών όλων των οικισμών για τις οποίες δεν έχουν οριστεί τιμές αντικειμενικού προσδιορισμού με Υπουργική απόφαση, εισηγούμαστε η τιμή ζώνης να είναι 20% μειωμένη από τη χαμηλότερη τιμή αντικειμενικού προσδιορισμού του κάθε οικισμού και ΣΟ = 0,10 και ΣΑΟ = 0,40.

Γ. Τη διατήρηση του καθορισμένου συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), σύμφωνα με την με αρ.140/2012 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 755/9-7-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ενιαίος συντελεστής τέλους 0,26‰ για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση έχουσα υπόψη της:  

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, έτσι όπως ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) και έτσι όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄/9-8-2019), την εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο της εισήγησης , της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25 /2020.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε ως παρακάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρυσα Χατζημαρκάκη

Μανόλης Βρυγιωνάκης

Πέτρος Μαστοράκης

Αργύρης Πανταζής