Μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία του ν. Λασιθίου

10:17 π.μ. - Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022
10:09 π.μ. - Παρ, 30/17/2022
Image: Μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία του ν. Λασιθίου

Γράφουν οι: Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης, τ. Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Έπειτα από την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών στο 90% των κενών της χώρας αναμένεται η διενέργεια της Β Φάσης προσλήψεων σε ποσοστό το οποίο δε θα ξεπερνά το 10%. Τα κενά του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου υπερβαίνουν το 30% προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως το πρόγραμμά τους οι σχολικές μονάδες με όλες τις ειδικότητες και το ολοήμερο πρόγραμμα αλλά και τις παράλληλες στηρίξεις που στην Α’ φάση δεν ξεπέρασαν το 50% (95) των εγκεκριμένων γνωματεύσεων.

Η κατάρτιση των λειτουργικών κενών γίνονται από το ΠΥΣΠΕ (Υπηρεσιακό Συμβούλιο) όπως ορίζει ο ν. 3848/2010 παρ. 7 εδάφιο 5: «Ο προσδιορισµός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3» .

Το νομικό πλαίσιο (Ν. 1566/1985 και Π.Δ. 50/1996 & 100/1997) προβλέπει ότι προηγούνται οι διαθέσεις – αποσπάσεις μόνιμων λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες πρωινού και ολοήμερου στο σχολείο τοποθέτησης και στη συνέχεια πρέπει να καταρτίζεται πίνακας με τις ώρες ειδικοτήτων που έχει ανάγκη κάθε σχολική μονάδα. Έπειτα να καλούνται οι συνάδελφοι να κάνουν αίτηση και να τοποθετούνται με σειρά προτίμησης σύμφωνα με τα μόρια μετάθεσης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Να τονίσουμε εδώ πώς σε κάθε περίπτωση ζητάμε να ανοίγουν όλες οι πραγματικές θέσεις και οι ώρες ειδικοτήτων στα πολυθέσια αλλά και στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ κλπ). Οι συνάδελφοι ειδικοτήτων έτσι θα συμπληρώνουν το ωράριο τους και οι μαθητές των ολιγοθέσιων θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους μαθητές των πολυθέσιων σχολείων. Με την ολοκλήρωση των διαθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών ακολουθεί η κατάρτιση του πίνακα λειτουργικών κενών προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί της διαδικασίας.

Οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α’ φάσης στο Λασίθι δεν κάλυψαν ούτε το 70% των κενών όταν ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας προέβλεπε 90% κάλυψη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλο το πρόγραμμά τους σε πρωινό και ολοήμερο. Αντί αυτού υποβαθμίζονται σχολικές μονάδες ολιγοθέσιων σχολείων, δεν στελεχώνονται σχολεία με ειδικότητες και τα ειδικά σχολεία μένουν υποστελεχωμένα.

Σειρά Υπηρεσιακών μεταβολών

Οι υπηρεσιακές μεταβολές κάθε έτους εκκινούν με τις μεταθέσεις και ολοκληρώνονται με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:

  • Προσδιορισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων κατά περιοχή μετάθεσης και νομό (πίνακες Α,Β,Γ – έχουν εκδοθεί).
  • Μεταθέσεις εκπαιδευτικών
  • Τοποθετήσεις στα προσδιορισμένα οργανικά κενά με την εξής σειρά:

α. Οργανικά υπεράριθμοι (εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο δε συμπληρώνουν 12 ώρες με μαθήματα α΄ ανάθεσης).

Εκπαιδευτικοί που έχουν μετατεθεί από άλλη περιοχή,

β. αιτούμενοι βελτίωση (αλλαγή) οργανικής, εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση («διάθεση του ΠΥΣΔΕ»),

γ. νεοδιόριστοι μετά τον πρώτο χρόνο, συγκρινόμενοι όλοι μεταξύ τους, με βάση τα μόρια μετάθεσης.

* Στη φάση αυτή προηγούνται οι βελτιώσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών.

  • Αποσπάσεις σε φορείς, χορήγηση μακροχρόνιων αδειών.
  • Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.
  • Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά με την εξής σειρά:

Λειτουργικά υπεράριθμοι (οι οποίοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι κατά τη διαδικασία του εδαφίου 3, δεν επέλεξαν να αλλάξουν την οργανική τους θέση με τη λεγόμενη «ρύθμιση υπεραριθμίας» και συνεχίζεται η κατάσταση υπεραριθμίας τους ή εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο δε συμπληρώνουν στην παρούσα φάση το υποχρεωτικό τους ωράριο με Α και Β ανάθεση ή και 2η ειδικότητα, εάν έχουν, στη σχολική τους μονάδα και πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη σχ. μονάδα για τη συμπλήρωσή του).

Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική θέση (συνεχίζουν να βρίσκονται στη «διάθεση του ΠΥΣΠΕ»).

Εκπαιδευτικοί που πήραν απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικοί που έχουν αιτηθεί απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, συγκρινόμενοι μεταξύ τους.

  • Τοποθετήσεις νεοδιόριστων σε λειτουργικά κενά.
  • Προσλήψεις αναπληρωτών στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Παρακάτω παραθέτουμε το νομικό πλαίσιο:

1. Άρθρο 14, παρ. 14 του Ν. 1566/85:“∆ιδασκαλία µε µειωµένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός αν η συµπλήρωσή του δεν είναι αντικειµενικά δυνατή”.

2. Άρθρο 14 παρ. 7 ΠΔ50/96:“Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές µονάδες για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί µε αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίµησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους”.

3. Άρθρο 14, παρ. 9 του Π.∆. 50/96 (όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 100/97): “Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθµίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και µέχρι της ρυθµίσεως της υπεραριθµίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου”

4. Άρθρο 21, παρ. 5α του Ν. 3475/06: “Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια ή στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται από την Πρωτοβάθµια στη ∆ευτεροβάθµια και αντιστρόφως για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης” 5. Π.∆. 1/2003, παρ. 14):“Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης”

Παρακάτω παραθέτουμε τον πίνακα κενών για τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου. Η επεξεργασία έγινε αφού λάβαμε υπόψη τα κενά που είχαν αποστείλει οι σχολικές μονάδες κατά τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς 20022-23, τη διάθεση κοινών ειδικοτήτων από τη Β/θμια Εκπαίδευση Λασιθίου και τις άδειες που προέκυψαν. Τα κενά των αιρετών αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί. Το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας πολύ λιγότερα λειτουργικά κενά από τα πραγματικά, γεγονός που άφησε τα σχολεία χωρίς το απαραίτητο προσωπικό να αδυνατούν να βγάλουν πρόγραμμα και να λειτουργήσουν εύρυθμα.

Καλούμε τη ΔΙΠΕ Λασιθίου και το ΠΥΣΠΕ να συμβουλευτεί τον παρακάτω πίνακα και να αποστείλουν τα επικαιροποιημένα πραγματικά λειτουργικά κενά.

hxonews

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης

τ. Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου