Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας

10:29 π.μ. - Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
10:04 π.μ. - Τρί, 24/29/2018
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας

Την Τετάρτη 25 Απριλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο , την 25  του μηνός Aπριλίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
 
Θέματα  ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
2ο Θέμα: Καθορισμός των όρων  της δημοπρασίας    για τον καθαρισμό δημοτικών αφοδευτηρίων.
Εισηηγτής:Μαρία Πετράκη
3ο Θέμα:  Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. για το 2018»( κατακύρωση σύμβασης)
Εισήγηση:Μαρία Πετράκη.
4ο Θέμα: : Απευθείας ανάθεση  σύνταξης μελέτης  «Μελέτη αντικατάστασης τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας»  
Εισηγητής:Μάνος Λουτσέτης
5ο Θέμα: Απευθείας ανάθεση  σύνταξης μελέτης  «Μελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ Ιεράπετρας και επαναχρησιμοποίησης εκροής για άρδευση»
 Εισηγητής:Μάνος Λουτσέτης