Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τα μπλοκάκια

5:51 μ.μ. - Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
05:03 μ.μ. - Τρί, 28/51/2017
Image: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τα μπλοκάκια

Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων που αφορούν σε εργαζομένου με «μπλοκάκια»

Στην πλατφόρμα θα εγγράφονται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).
 
Ειδικότερα πρόκειται για επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους που αμείβονται αποκλειστικά με μπλοκάκι, απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι δυο εργοδότες, για τις παρεχόμενες με μπλοκάκι υπηρεσίες.
 
Πρόσωπα επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν εργοδότη, και λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους, ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών δεν θα εγγράφονται στη πλατφόρμα.
 
Σύμφωνα με το Cnn.gr το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, καθορίζεται και ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των μερών. Ειδικότερα:
Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (ετήσιο 586,08 x 12 = 7.032,96 ευρώ).
 
Ως ανωτάτη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 10πλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Για όσους, έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, με ετήσια διάρκεια σύμβασης, κατά τα ως άνω, ισχύει το ανώτατο όριο των 70.329,60 ευρώ (5.860,80 x 12 = 70.329,60 ευρώ). Οι ασφαλιστικές εισφορές, στη περίπτωση αυτή, υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,80 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου.
 
Πηγή: ekriti.gr