Πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Ιεράπετρας

12:26 μ.μ. - Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023
12:05 μ.μ. - Τετ, 31/26/2023
Image: Πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Ιεράπετρας

Η ανακοίνωση από την αρμόδια Αντιδήμαρχο

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιεράπετρας συγκεκριμένα:

  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου].
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ΄ + Ε’ ή CΕ κατηγορίας– με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων με άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη.
  • Δύο (2) άτομα ΔΕ Υδραυλικών με άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει.
  • Δέκα (10) άτομα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.
  • Δύο (2) άτομα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Ρ.Παπατζανάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28423 40331-364).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 2/6/2023 έως και 12/6/2023.

Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη