Ποιοι ορίστηκαν αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ιεράπετρας

3:26 μ.μ. - Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019
03:03 μ.μ. - Σάβ, 09/26/2019
Image: Ποιοι ορίστηκαν αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ιεράπετρας

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Ιεράπετρας, Θεοδόση Καλαντζάκη

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Ιεράπετρας τους κατωτέρω Δημοτικούς
Συμβούλους με θητεία ενός (1) έτους από την δημοσίευση της παρούσας, ως εξής:
 
Α) Χρυσούλα Χατζημαρκάκη του Κωνσταντίνου έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Διοικητικών και Οικονομικών και μεταβιβάζει σ αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες
που αφορούν:
α) Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και
έλεγχο των Δ/νσεων α) Διοικητικών και β) Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
καθώς και :
 Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
 Των θεμάτων Αθλητισμού του Γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης,
Πολιτισμού και Αθλητισμού του παραπάνω Τμήματος.
 Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 Του Τμήματος Καταναλωτών της Δ/νσης Ύδρευσης- Άρδευσης-
Αποχέτευσης.
 Της διαχείρισης Κοιμητηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες
των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας.
 
Β) Εμμανουήλ Γεωργαλάκη του Μανούσου έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων και μεταβιβάζει σ αυτόν
τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν :
1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο
του Τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων
2. Συντήρησης πρασίνου και παιδικών χαρών του Τμήματος Πρασίνου της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τις αρμοδιότητες:
α) Συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών των Σχολείων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και
β) Συντήρησης υποδομών των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων
του Γραφείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού του
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
Γ) Πέτρο Μαστοράκη του Εμμανουήλ έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης-
Άρδευσης -Αποχέτευσης και μεταβιβάζει σ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες που
αφορούν:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας του Τμήματος
Μελέτης- Κατασκευής –Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων Ύδρευσης Άρδευσης
Αποχέτευσης της Δ/νσης Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης,
.
Δ) Μαρία Ρουμελιωτάκη του Νικολάου , έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος , Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας και μεταβιβάζει σ’
αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
α) Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και
έλεγχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, εκτός της Διαχείρισης
Κοιμητηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
β) Της Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
γ) Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ιδίως :
 Διαχείριση αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων
 Σχεδιασμό και πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής Δήμου
 Θέματα ΕΛΓΑ κλπ
 
Ε) Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη του Γεωργίου έμμισθο καθ’ ύλην και κατά τόπο
αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, και της Κοινότητας
Αγίου Ιωάννη, της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, αναπληρωτή Ληξίαρχο της
Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού και μεταβιβάζει σ’ αυτόν τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
β) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας εκτός πιστοποιητικών Δημοτολογίου
γ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.
2. Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού και Κοινότητα Αγίου
Ιωάννου
α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται .
β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους.
 
γ) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
δ) Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα
του Δήμου .
ε) Έχει εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων
τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στις Κοινότητες της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και της
Κοινότητας Αγίου Ιωάννου της Δ.Ε Ιεράπετρας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
– Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.
– Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους,
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
– Της συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.
 
Όλοι οι Αντιδήμαρχοι :
 
 Υπογράφουν όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση
των παραπάνω αρμοδιοτήτων
 Είναι αρμόδιοι να εισηγούνται για την αναγκαιότητα της υπερωριακής
απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που
εποπτεύουν
 Είναι αρμόδιοι για τις εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα των υπηρεσιών
αρμοδιότητάς τους
 Συνυπογράφουν τη χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού που
υπάγεται στην αρμοδιότητά τους
 Εξουσιοδοτούνται να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο
και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων. Να υπογράφουν
εισηγήσεις, βεβαιώσεις , εκτός μονίμου κατοικίας για την οποία
εξουσιοδοτείται μόνο η Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών, για την Δ.Ε
Ιεράπετρας και ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης για την Δ.Ε Μακρύ
Γιαλού, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από
τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα
υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές
υπογράφονται από το Δήμαρχο.
 
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, αναπληρώνεται με την παραπάνω
σειρά από τους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές
τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού,
στη Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους Πίνακες
ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
 
Θεοδόσιος Καλαντζάκης