Παρατείνεται η θητεία αντιδημάρχων Ιεράπετρας μέχρι 16 Γενάρη 2023

8:56 π.μ. - Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022
08:11 π.μ. - Τετ, 02/56/2022
Image: Παρατείνεται η θητεία  αντιδημάρχων Ιεράπετρας μέχρι 16 Γενάρη 2023

Η απόφαση αφορά τους αντιδημάρχους Γεώργιο Ασπραδάκη, Κωνσταντίνο Αστροπεκάκη, Νεκτάριο Παπαδάκη και Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη

Παρατείνεται μέχρι 16-1-2023 σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Ιεράπετρας Θεοδόση Καλαντζάκη η θητεία των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων Ιεράπετρας , Γεωργίου Ασπραδάκη, Κωνσταντίνου Αστροπεκάκη, Νεκτάριου Παπαδάκη και Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1παρ 2περ 32 Α3, 58, 59, 61, 92, 94 και της παρ.12 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /7-6-2010 τ. Α΄) όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις των άρθρων,76, 86,87, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 τ. Α΄) όπως ισχύουν.

3) Την αριθμ.11247/28-12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β΄3465) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΓΠ-191/20-3-2014 όμοια απόφαση (Β΄698).

4) Την αριθμ. πρωτ. 59633/82 εγκ./20-8-2019 Υπουργείου Εσωτερικών.

5) Το ΑΠ 76556/20-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ50446ΜΤΛ6-ΕΡΖ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων».

6) Την αριθμ.1898/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου Ιεράπετρας περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου (ΑΔΑ: 6Π84ΩΡ8-ΟΚΝ) όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 1928/9-9-2019 (ΑΔΑ: 63Ξ8ΩΡ8-Χ1Ι) όμοια και παρατάθηκε με τις αριθμ.1528/7-9-2020 (ΑΔΑ:6ΩΣ4ΩΡ8-ΟΡ0) ,2179/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΜΜΦΩΡ8-ΞΚΟ) όμοιες αποφάσεις καθώς και τις ΑΠ 7496/1173/30-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ο3ΚΩΡ8-770) , ΑΠ 445/45/17-1-20222 (ΑΔΑ: 6307ΩΡ8-26Χ) ,ΑΠ 8211/1319/6-7-2022 ( 66ΗΘΩΡ8-Β21) όμοια .

7)Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε τη θητεία των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων, Γεωργίου Ασπραδάκη του Χρήστου, Κωνσταντίνου Αστροπεκάκη του Μιχαήλ, Νεκτάριου Παπαδάκη του Εμμανουήλ και Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη του Γεωργίου μέχρι 16-1-2023 με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με την αριθμ. την ΑΠ 7496/1173/30-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ο3ΚΩΡ8-770) προγενέστερη απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε με τι ΑΠ 445/45/17-1-20222 (ΑΔΑ: 63Ο7ΩΡ8-26Χ) όμοια.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στο Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης