Ξεκίνησε η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ

9:55 π.μ. - Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019
09:06 π.μ. - Πέμ, 13/55/2019
Image: Ξεκίνησε η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ

Ως τις 9 Σεπτεμβρίου οι προτάσεις υπουργείων, Περιφερειών και ΚΕΔΕ επί του εθνικού σχεδιασμού

Επενδύσεις στους τομείς της «έξυπνης» τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της καταπολέμησης της φτώχιας είναι οι βασικοί άξονες που θα χρηματοδοτηθούν στη χώρα μας από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, για το οποίο δόθηκε πλέον το «εναρκτήριο λάκτισμα» από πλευράς διαλόγου και προετοιμασίας...
 
Το εναρκτήριο λάκτισμα του διαλόγου, με στόχο την οριστικοποίηση του επόμενου κοινοτικού προγράμματος του χρόνου τέτοια εποχή, «σφύριξε» η έκδοση της πρώτης εγκυκλίου, με την οποία οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης, υπουργεία, αιρετές Περιφέρειες, ΚΕΔ, κ.τ.λ., καλούνται να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σε επίπεδο σχεδιασμού μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.
 
Στόχος της πρώτης εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να συμβάλει ο κάθε φορέας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης του, στη διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής, με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
 
Οι προτάσεις θα αποτελέσουν βασική εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του “Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ” της περιόδου 2021-2027.
 
Το υπουργείο αποτυπώνει καρέ-καρέ τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα προετοιμασίας της χώρας μας για το νέο ΕΣΠΑ ως εξής:
 
*·Ιούνιος 2019: Συγκρότηση ομάδων σχεδιασμού από υπουργεία και Περιφέρειες.
 
*·Ιούνιος 2019: Έκδοση Υ.Α. συγκρότησης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών της Γραμματειών.
 
*·Ιούνιος 2019: Οριστική διαμόρφωση από ΥΠΟΙΑΝ Οδικού Χάρτη σχεδιασμού και ενημέρωση σχετικά των υπηρεσιών της Επιτροπής.
 
*·9 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της πρώτης εγκυκλίου.
 
* Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην Ε.Ε. για διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.
 
*·Μάρτιος 2020: Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο μηνών, σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με Ε.Ε.
 
*·Έως 30/6/2020 : Επίσημη υποβολή των Ε.Π. στην Ε.Ε., σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων.
 
 
 
Αυξημένη η “πίτα” του νέου ΕΣΠΑ
 
Στην εγκύκλιο που απέστειλαν στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, και ο υφυπουργός Οικονομίας, Ευστάθιος Γιαννακίδης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του διαλόγου για το νέο ΕΣΠΑ, περιγράφονται οι στόχοι, οι πόροι και οι προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου.
 
Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες.
 
Οι κατηγορίες Περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:
 
- Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου).
 
- Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%).
 
- Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ>100%).
 
Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση και τα επίσημα περιφερειακά στοιχεία των ετών 2012-2014, στην Ελλάδα 2 Περιφέρειες, αυτές της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση. Οι υπόλοιπες 11 Περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Κρήτης) κατατάσσονται στις «Λιγότερο ανεπτυγμένες».
 
 
 
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 
Οι 5 στόχοι-άξονες προς χρηματοδότηση
 
Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, οι 5 Στόχοι Πολιτικής που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ είναι:
 
* Στόχος Πολιτικής 1: Μια “εξυπνότερη” Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:
 
- Η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.
 
- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των MμΕ.
 
- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την “έξυπνη” εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.
 
* Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:
 
- Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
 
- Προαγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 
- Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.
 
- Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.
 
- Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.
 
- Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και μείωση της ρύπανσης.
 
* Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.
 
* Στόχος Πολιτικής 4: Πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
 
Στην ενότητα αυτή είναι οι ακόλουθες δράσεις:
 
- Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.
 
- Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών.
 
- Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες.
 
- Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση.
 
- Προώθηση της διά βίου μάθησης.
 
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
 
* Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές.
 
 
neakriti.gr