Η ΕΑΣ συμμετέχει στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από κορωνοϊό στην Κρήτη

9:30 π.μ. - Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
09:10 π.μ. - Πέμ, 08/30/2020
Image: Η ΕΑΣ συμμετέχει στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από κορωνοϊό στην Κρήτη

Δείτε ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Από τις 13 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου θα γίνονται οι αιτήσεις ένταξης στη δράση που επιδιώκει να στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης),

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

∙ των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

∙ των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

∙ του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

∙ του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

∙ του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)

∙ των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%

Οι συνεταιρισμοί είναι επιλέξιμοι, όπως και οι περισσότεροι ΚΑΔ που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.000 €.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 13/10/2020 και ώρα 13.00 έως την 2/11/2020 και ώρα 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Μελετών της ΕΑΣ Ιεράπετρας.

Τηλ .επικ. 6972037194

Υπεύθυνος :Φερετζάκης Μιχ.