Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το χωροταξικό του Δήμου Ιεράπετρας

7:44 π.μ. - Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020
07:09 π.μ. - Τετ, 02/44/2020
Image: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το χωροταξικό του Δήμου Ιεράπετρας

Σήμερα Τετάρτη και ώρα 13.00 δια περιφοράς

Σας προσκαλούμε, στις 02 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς συνεδρίαση, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Προτάσεις που αφορούν στην δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» (Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φωτεινή Γιαννάκη – Πολίτη)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω λήξης προθεσμίας της δημόσιας διαβούλευσης.

Παρακαλούνται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να αποστείλουν τυχόν προτάσεις τους μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης (ώρα 13.00).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου (18 δημοτικοί σύμβουλοι).

Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 14.00 .

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, προς το email της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (ds@ierapetra.gov.gr) ή στο email του Προέδρου του ΔΣ κ. Ευάγγελου Μπινιχάκη (mpinihakis@gmail.com)

Με γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, προς το κινητό του Προέδρου του ΔΣ (τηλ.6972083638)

Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους. Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων και να σταλεί με fax στον αριθμό 28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.