Δίκοπη Ζωή | «Νούμερα και αριθμοί ατάκτως ερριμμένα!!!»

1:43 μ.μ. - Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020
01:03 μ.μ. - Πέμ, 05/43/2020
Image: Δίκοπη Ζωή | «Νούμερα και αριθμοί ατάκτως ερριμμένα!!!»

Ακούστε εδώ την εκπομπή της 05.03.2020 με τον Νίκο Κυφωνίδη

«Νούμερα και αριθμοί ατάκτως ερριμμένα!!!»

Αυτό μας έρχεται στο μυαλό ψάχνοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού ύδρευσης στο δήμο Ιεράπετρας.

Επειδή η σημερινή εκπομπή αναφερόταν σε όρους και ορισμούς της νομοθεσίας και ήταν δύσκολη ίσως να παρακολουθηθεί ηχητικά μόνο, παρακάτω παρατίθεται στο σύνολό της για να μπορεί ο καθένας να ψάξει με την ησυχία του οτιδήποτε τον ενδιαφέρει.

-

-

Αναλυτικά:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Από το Δήμο Ιεράπετρας και τον αντιδήμαρχο ύδρευσης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου τα αρχεία των αναλύσεων του νερού.

Στο εισαγωγικό σημείωμα της ανάρτησης αυτής αναφέρεται ότι η καταλληλότητα του πόσιμου ύδατος επιτυγχάνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.07.2001) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Η ΚΥΑ αυτή έχει αντικατασταθεί με την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β΄/19.09.2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Ένα πρώτο σχόλιο θα ήταν ότι στο Δήμο Ιεράπετρας και στην Υπηρεσία Ύδρευσης αυτού δε γνωρίζουν την αλλαγή αυτή στη νομοθεσία και την αντικατάσταση της ΚΥΑ του 2001 με την ΚΥΑ του 2017.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει κι αυτό γιατί στις 27.02.2020 με ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, επί λέξει αναφέρει: «Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της Δ.Υ.Α.Α. Ιεράπετρας ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ ΟΙΚ 67322/2017 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Λογικά λοιπόν ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο Δήμο Ιεράπετρας θα πρέπει από το 2017 και μετά να γίνεται με τη νέα ΚΥΑ. Θα δούμε όμως παρακάτω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Στο κείμενο λοιπόν που συνοδεύει τις αναλύσεις του νερού, δίνεται και η πληροφόρηση για της πηγές άρδευσης των διάφορων περιοχών του Δήμου Ιεράπετρας. Η οποία δεν είναι όσο αναλυτική χρειάζεται. Γιατί στις ΚΥΑ (και στην παλιά και στη νέα) είναι πάρα πολύ σημαντικός ο όρος «Ζώνη Παροχής»

«Ως Ζώνη Παροχής νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και η ποιότητά του μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη». Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η συχνότητα δειγματοληψιών και ο αριθμός των δειγμάτων καθορίζονται από τον όγκο του διανεμόμενου νερού σε κάθε ζώνη παροχής.

Εμείς λοιπόν μη γνωρίζοντας τις Ζώνες Παροχής (ΖΠ στο εξής) που υπάρχουν στο Δήμο Ιεράπετρας, αλλά και τον όγκο του διανεμόμενου νερού, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αν οι δειγματοληψίες που γίνονται είναι ικανοποιητικές και αν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Σε όλες τις αναρτημένες αναλύσεις, ακόμη κι αυτές του 2019 διακρίνονται οι όροι «Δοκιμαστική Παρακολούθηση» και «Ελεγκτική Παρακολούθηση». Αυτοί είναι όροι περιγράφονται και προσδιορίζονται στην παλιά ΚΥΑ, αυτήν του 2001. Οι δύο ΚΥΑ είναι παρόμοιες. Αλλά έχουν και κάποιες διαφορές για τις οποίες θα μιλήσουμε. Προφανώς από το 2017 και μετά δεν ακολουθείται η νέα ΚΥΑ, αυτή του 2017.

Στο άρθρο 7 παράγραφο 2 και των δύο ΚΥΑ λέει επί λέξει: «Για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφουν 1 οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα εν λόγω προγράμματα παρακολούθησης πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ».

Στο Παράρτημα ΙΙ της νέας ΚΥΑ υπαγορεύεται πως αυτά τα προγράμματα παρακολούθησης θα πρέπει να αποτελούνται από:

α) συλλογή και ανάλυση διακριτών δειγμάτων νερού ή / και

β) μετρήσεις που καταγράφονται μέσω συνεχούς διαδικασίας παρακολούθησης

Λέει επίσης πως σ’ αυτά τα Προγράμματα Παρακολούθησης (στο εξής ΠΠ) συμπληρωματικά των παραπάνω θα μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) επιθεώρηση των αρχείων λειτουργικότητας και του επιπέδου συντήρησης του εξοπλισμού και / ή

β) επιθεωρήσεις της λεκάνης απορροής, των υποδομών υδροληψίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής του νερού.

Και τέλος λέει πως τα ΠΠ θα πρέπει να επανεξετάζονται σε συνεχή βάση και να επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά πενταετία από τους υπεύθυνους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Η εκτενής αναφορά σε μετρήσεις και στα αποτελέσματα αυτών που δίνεται αρχικά, προφανώς όπως συμπεραίνουμε αναφέρεται στον πληθυσμό της πόλης και των περιαστικών οικισμών (Κεντρί – Βαϊνιά) ό οποίος όπως πληροφορούμαστε είναι 14.205 κάτοικοι.

Δηλαδή η περιοχή αυτή θεωρείται ως διακριτή «Ζώνη Παροχής»; Ο οικισμός του Σταυρού για παράδειγμα, που φέρεται σύμφωνα με την απογραφή του 2011, να έχει 71 κατοίκους, συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω «Ζώνη Παροχής» ή είναι ξεχωριστή ΖΠ.

Έλεγχοι χλωρίωσης

Πραγματοποιήθηκαν 442 μετρήσεις για υπολειμματικό χλώριο. Πολύ μεγάλος αριθμός. Γίνονται αυτόματα μετρήσεις στις δεξαμενές της Ιεράπετρας και με δειγματοληψίες από το δίκτυο της πόλης.

Μετά Πληροφορούμαστε πως στην ΔΕ Ιεράπετρας το 2019 έγιναν 77 δειγματοληψίες Δοκιμαστικής Παρακολούθησης. Πολύ μεγάλος αριθμός δειγματοληψιών. Αλλά:

Ερώτηση 1: Έγιναν στη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας ή στη Ζώνη Παροχής που περιγράφηκε νωρίτερα; Δηλ αυτήν της πόλης της Ιεράπετρας με το Κεντρί και τη Βαϊνία;

Ερώτηση 2: Ποιες ήταν οι θέσεις δειγματοληψίας αυτών των 77 μετρήσεων;

Από «μελέτη» και «ψάξιμο» των αποτελεσμάτων, οι έλεγχοι της δοκιμαστικής παρακολούθησης συμπεριλαμβάνονται στο PDF αρχείο με τίτλο: «Συγκεντρωτικές_Μικροβ_Αναλύσεις_Πόλη_2019».

Στο αρχείο αυτό οι θέσεις δειγματοληψίας είναι οι εξής:

1. Βρύση πλατείας δημαρχείου

2. Λιμάνι, εκκλησία Αφέντης Χριστός

3. Οικία πλησίον Αγίας Φωτεινής

4. Δεξαμενή Περιστερά, κολεκτέρ

5. Βαϊνιά Πολιτιστικός Σύλλογος

6. Κεντρί, βρύση επί κεντρικής οδού

7. Οικία Νέο Σχέδιο Πόλης.

Στις θέσεις αυτές όντως έγιναν 11 μηνιαίες μετρήσεις μέσα στο 2019.

Η νομοθεσία λέει πως τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται από τους Υπεύθυνους σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.

Οι παράμετροι που πρέπει να μετρώνται στα δείγματα δοκιμαστικής παρακολούθησης σύμφωνα με την ΚΥΑ του 2001 είναι οι εξής:

Escerichia coli,

Εντερόκοκκοι,

Clostridium perfingens

Αριθμός αποικιών στους 22 και στους 37οC

pH

Αγωγιμότητα

Χρώμα

Οσμή

Γεύση

Θολότητα

Υπολειμματικό Χλώριο

Τις ίδιες παραμέτρους έχει και η ΚΥΑ του 2017.

Για τις παραμέτρους pH και αγωγιμότητα δεν μαθαίνουμε τίποτα!!!

Η ΚΥΑ του 2017 λέει και κάτι ακόμα νέο. Στο Παράρτημα Ι, στον καθορισμό των παραμέτρων που ελέγχονται λέει ότι για το νερό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας και οίκων ευγηρίας καθορίζονται επιπλέον οι εξής παράμετροι:

1. Pseudomonas aeruginosa και

2. Legionella (νόσος των λεγεωνάριων, λοίμωξη του αναπνευστικού)

Αυτό το δεδομένο δεν τηρείται. Όχι οι παράμετροι αυτοί, αλλά ούτε καν δειγματοληψία δεν έχουμε από τους χώρους αυτούς.

Ένα ακόμη σχόλιο για τους ελέγχους «δοκιμαστικής παρακολούθησης» είναι ότι είναι μεγάλος ο αριθμός τους. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Είπαμε πως δεν γνωρίζουμε τον όγκο του διανεμόμενου νερού. Αν δεχτούμε όμως την παραδοχή που προδιαγράφει η νομοθεσία, (δηλ. ότι ο κάθε άνθρωπος ημερησίως καταναλώνει 200lt νερού) τότε, για τον πληθυσμό των 14.000 κατοίκων διανέμονται 2.800 λίτρα νερού. Με βάση την ΚΥΑ του 2001, γι’ αυτήν την ποσότητα διανεμόμενου νερού, 12 έλεγχοι δοκιμαστικής παρακολούθησης ετησίως είναι αρκετοί.

Οι απαιτήσεις της ΚΥΑ του 2017 είναι παρόμοιες περίπου.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι Υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές να καθορίσουν ένα νέο Πρόγραμμα Παρακολούθησης επιλέγοντας θέσεις στις οποίες εκτός από κατοικίες ή κοινόχρηστοι χώροι να συμπεριλαμβάνονται και το νοσοκομείο και το γηροκομείο και κάποιο σχολείο.

Στο Αρχείο PDF με τίτλο: «Συγκεντρωτικές_Μικροβ_Αναλύσεις_Δ_Διαμερισμάτων_2019-Πλην Μακρύ Γιαλού» συμπεριλαμβάνονται 99 έλεγχοι δοκιμαστικής παρακολούθησης. Οι θέσεις δειγματοληψίας είναι πολλές. Σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Εφόσον όμως δεν γνωρίζουμε ποια από αυτά τα διαμερίσματα είναι διακριτές Ζώνες Παροχής και τους ημερήσιους όγκους του διανεμόμενου νερού, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε το πόσο ικανοποιητικό είναι το Πρόγραμμα Παρακολούθησης.

Και με το δεδομένο μάλιστα, ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι συχνή η εμφάνιση μικροοργανισμών στα δείγματα νερού. Πώς προσαρμόζεται το Πρόγραμμα Παρακολούθησης;

Στο αρχείο PDF με τίτλο: «Συγκεντρωτικές_Μικροβ_Αναλύσεις_Δ_Διαμερισμάτων_2019-Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού» αναγράφονται 25 έλεγχοι Δοκιμαστικής Παρακολούθησης.

Εδώ τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Έχουμε 25 ελέγχους δοκιμαστικής παρακολούθησης. Για τους ίδιους λόγους δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε το Πρόγραμμα Παρακολούθησης, αλλά εντοπίζουμε πως είναι πολύ κακή η κατανομή των ελέγχων αυτών στο χρόνο. Έχουμε ελέγχους από Μάρτιο μέχρι και Ιούνιο του 2019. Και τους υπόλοιπους μήνες τι γίνεται; Όταν μάλιστα έχουμε συχνή την εμφάνιση μικροοργανισμών στα δείγματα του νερού!!

Επανερχόμαστε στην ανακοίνωση από την Υπηρεσία Ύδρευσης.

Μας ενημερώνουν ότι έγιναν για το έτος 2019 έξι (6) έλεγχοι Ελεγκτικής Παρακολούθησης. Δύο από το εργαστήριο «Αναλυτικόν» σε δείγματα του νερού από τις δεξαμενές στον Περιστερά και 5 από το Χημείο το Δήμου, απ’ τις οποίες 4 ήταν κι αυτές από τις δεξαμενές στον Περιστερά και 1 από το Ταχυδιϋλιστήριο.

Το σύνολο αυτών είναι 7. Πώς γίνεται οι έλεγχοι αυτοί από 6 να γίνονται οι εξής 7 δεν είναι κατανοητό!.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει το Χημείο του Δήμου τη δυνατότητα να εκτελεί ελέγχους Ελεγκτικής Παρακολούθησης. Για διαπιστεύσεις δε ρωτάμε καθόλου.

Εκ πρώτης όψης φαίνεται και η διαφορά. Στο εργαστήριο Αναλυτικόν ελέγχθηκαν 128 παράμετροι.

Και στο Χημείο του Δήμου ελέγχθηκαν 13 παράμετροι.

Συνεπώς «κανονικοί» ελεγκτικοί έλεγχοι έγιναν μόνο 2!!!.

Η νομοθεσία δεν προδιαγράφει περισσότερους ελέγχους για διανεμόμενο νερό ημερησίως της ποσότητας των 2.800 κυβικών μέτρων.

Στο Αρχείο PDF με τίτλο: «Χημικές Αναλύσεις Γεώτρηση Αρολίθας Μακρύ Γιαλού_2019» συμπεριλαμβάνεται ουσιαστικά μια (1) ανάλυση Ελεγκτικής Παρακολούθησης. Όλη η Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού υδρεύεται απ’ αυτήν τη γεώτρηση; Εκτός από τις γενικότητες δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για της Ζώνες Παροχής αυτής της Δημοτικής Ενότητας.

Παρατηρούμε επίσης ότι στην ανάλυση αυτή τα θειϊκά είναι 220mg/l. Κάτω από το όριο, που είναι 250mg/l, αλλά κοντά σ’ αυτό. Δε θα έπρεπε κανονικά να γίνει κάποιος επανέλεγχος γι’ αυτό το δεδομένο;

Στο Αρχείο PDF με τίτλο: «Χημικές Αναλύσεις Δεξαμενών Ύδρευσης Ιεράπετρας 2019» περιέχεται μια (1) ανάλυση Ελεγκτικής Παρακολούθησης. Και μάλιστα είναι αυτή που συνοδεύει την ανάρτηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στο Αρχείο RAR με τίτλο: «Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού πόλης Ιεράπετρας και Δημοτικών Διαμερισμάτων_2019» περιλαμβάνεται ένας φάκελος με τίτλο «Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού πόλης Ιεράπετρας και Δημοτικών Διαμερισμάτων 2019». Και όταν τον ανοίξουμε το φάκελο αυτό βρίσκουμε ένα Αρχείο Excel με τον τίτλο «ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ 2019», στο οποίο τελικά συμπεριλαμβάνονται οι δύο αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης. Αυτή απ’ το κολλεκτέρ των δεξαμενών ύδρευσης της Ιεράπετρας κι αυτή απ’ τη Γεώτρηση Αρολιθάς του Μακρύ Γιαλού. Οι οποίες υπήρχαν και σε PDF αρχεία.

Πώς να το χαρακτηρίσουμε όλο αυτό; Αστοχία, προχειρότητα ή τσαπατσουλιά;

Στο Αρχείο RAR με τίτλο: «Χημικές αναλύσεις Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου 2019» περιέχεται ένας φάκελος με τριάντα (30) PDF αρχεία. Σ’ αυτά περιέχονται χημικές αναλύσεις που έχουν γίνει στο Χημικό Εργαστήριο του Δήμου. Οι παράμετροι που εξετάζονται στις αναλύσεις αυτές είναι:

• Χαλκός

• Κυανιούχα

• Φθοριούχα

• Νιτρικά

• Νιτρώδη

• Αμμώνιο

• Χλωριούχα

• Αγωγιμότητα

• pH

• Ολική Σκληρότητα

• Σίδηρος

• Θειϊκά

• Βόριο και Θολότητα

Ο έλεγχος των παραμέτρων αυτών καλός είναι. Ο κάθε έλεγχος είναι καλός. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη νομοθεσία. Με καμία ΚΥΑ. Ούτε αυτήν του 2001, ούτε αυτήν του 2017.

Πρώτα απ’ όλα pH και αγωγιμότητα θα έπρεπε να είναι έλεγχος ρουτίνας και να γίνεται συνεχώς και καθημερινώς παντού. Δεν είναι τίποτα. Ένα αξιόπιστο πολυπαραμετρικό όργανο χρειάζεται.

Επαναλαμβάνω πάλι, όταν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα σχετικά με τις Ζώνες Παροχής» δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τα στοιχεία που μας δίνονται.

Απ’ τα ελλιπή αυτά δεδομένα βγαίνει όμως το συμπέρασμα πως ενδεχομένως να υπάρχουν περιοχές του Δήμου για τις οποίες δεν έχει γίνει ποτέ καμία ανάλυση Ελεγκτικής Παρακολούθησης.

Οι χημικές αναλύσεις στο εργαστήριο του Δήμου καλές είναι, αλλά αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης δεν είναι.

Στο Αρχείο RAR με τίτλο: «Χημικές Αναλύσεις Γεωτρήσεων – Δεξαμενών Δήμου 2019» περιέχεται ένας φάκελος με πέντε (5) αρχεία PDF στα οποία υπάρχουν χημικές αναλύσεις από το εργαστήριο του Δήμου. Μία (1) απ’ το ταχυδιυλιστήριο και τέσσερις (4) από τις Δεξαμενές στον Περιστερά.

Ισχύουν και γι’ αυτές ότι και είπαμε και για της χημικές αναλύσεις του προηγούμενου αρχείου. Οι αναλύσεις όλες καλές είναι. Καμιά ανάλυση δεν είναι κακή. Αλλά αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης δεν είναι. Και εδώ προκύπτει και το ερώτημα: Γιατί αυτές οι πέντε (5) αναλύσεις «βαφτίζονται» αναλύσεις ελεγκτικής παρακολούθησης και οι τριάντα (30) αναλύσεις των τοπικών διαμερισμάτων απλά ως χημικές αναλύσεις; Αφού είναι ίδιες. Οι ίδιες παράμετροι εξετάζονται!!

Τελικά, στο σύνολο του Δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2019 έχουν γίνει μόνο δύο (2) αναλύσεις Ελεγκτικής Παρακολούθησης.

Μία στις δεξαμενές στον Περιστερά στις 19.03.2019 και

Μία στη Γεώτρηση Αρόλιθας του Μακρύ Γιαλού στις 02.07.2019.

Όλα αυτά πάντως εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι.

Για να συνεχίσουμε με τη νομοθεσία, η ΚΥΑ του 2017 λέει και άλλα πράγματα.

Στο άρθρο 7 παράγραφο 2 επί λέξει αναφέρεται: «Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού από τις αρμόδιες Αρχές. Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονο-μικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακολουθούν συστηματικά την κατάσταση των συστημάτων ύδρευσης στην περιοχή αρμοδιότητας τους. Για το σκοπό αυτό διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους με συχνότητα σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί».

Και επειδή δεν έχουμε τα δεδομένα του διανεμόμενου νερού, εκτιμάμε με βάση τις ποσότητες νερού που αναφέρονται, ότι οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να είναι δύο (2) με τρεις (3) κάθε χρόνο.

Ο υγειονομικός αυτός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• υγειονομική αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων των συστημάτων ύδρευσης (από την πηγή έως το σημείο τήρησης του άρθρου 6) και του τρόπου λειτουργίας τους

• δειγματοληψία νερού για εργαστηριακές εξετάσεις όλων των παραμέτρων του Παραρτήματος Ι.

• έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου,

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται άμεσα στο Υπουργείο Υγείας.

Γίνεται κάτι από αυτά τα παραπάνω; Αυτό θα απαντηθεί από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το άρθρο 11 της εν λόγω ΚΥΑ

Άρθρο 11

Καθορισμός αρμοδίων Αρχών, υπευθύνων

1. "Αρμόδιες Αρχές" για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης είναι οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε επιτελικό βαθμό το Υπουργείο Υγείας.

1.1. Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων, ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο παράρτημα Ι. Ειδικότερα:

• Παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας Υγειονομικής διάταξης στα γεωγραφικά όρια της ευθύνης τους.

• Οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης.

• Διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους των συστημάτων ύδρευσης στην περιοχή αρμοδιότητας τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7 της παρούσας.

• Συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού.

• Προτείνουν τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων .

• Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας αποστέλλουν τα ανωτέρω αξιολογημένα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και προτάσεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων στο Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

1.2. Το Υπουργείο Υγείας συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αξιολόγηση τους και τη λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας αποστέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε σχετική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης το Υπουργείο Υγείας καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπευθύνους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Ενδιαφέρον έχει και το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ του 2017.

Παράρτημα ΙΙΙ

(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1787) Προδιαγραφές για την ανάλυση παραμέτρων

Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της απόδειξης της συμμόρφωσης με την παρούσα Απόφαση επικυρώνονται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό:

1. τα ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλοι φορείς με τους οποίους τα ιδιωτικά εργαστήρια συνάπτουν συμβάσεις πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο EN ISO/ IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing).

2. τα εργαστήρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (εργαστήρια ΔΕΥΑ, εργαστήρια ΟΤΑ, εργαστήρια ιατρικών σχολών Πανεπιστημίων, εργαστήρια ΚΕΔΥ και ΠΕΔΥ κ.α.) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαπίστευσης της προηγούμενης παραγράφου το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. Σε κάθε περίπτωση κατά τη μεταβατική περίοδο συμμόρφωσης τα ως άνω αναφερόμενα εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο περιοδικά θα υποβάλλεται σε έλεγχο από φορέα μη υπαγόμενο στο εργαστήριο. Αν δεν υπάρχει αναλυτική μέθοδος που να ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων που ορίζονται στο μέρος Β, η παρακολούθηση διενεργείται με τη χρήση των καλύτερων δυνατών τεχνικών που δεν συνεπάγονται υπέρογκο κόστος.

Και τέλος αξιοσημείωτο είναι και το άρθρο 10 της εν λόγω ΚΥΑ:

Άρθρο 10

Ζώνες προστασίας

Προκειμένου το νερό που παρέχεται για ανθρώπινη κατανάλωση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας και στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας είναι αναγκαίο να λαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των σημείων υδροληψίας για την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (θέσπιση ζωνών προστασίας, κ.λπ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1986 για το περιβάλλον, τις διατάξεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (π.δ. 51/2007, ν.3199/2003), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν καθώς και τα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας