Αεροδρόμιο Ανατολικής Κρήτης Ξένιος Ζευς ΑΕ: Την Κυριακή 19 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11:46 π.μ. - Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022
11:06 π.μ. - Πέμ, 16/46/2022
Image:  Αεροδρόμιο Ανατολικής Κρήτης Ξένιος Ζευς ΑΕ: Την Κυριακή 19 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Δείτε ποιοι μπορούν να ψηφίσουν

Υπενθυμίζουμε ότι η Προσωρινή Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.» την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022, ώρα 15:00 στην Ιεράπετρα, Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Δημοκρατίας 31, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μετόχων της εταιρείας, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την «Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Δικαίωμα παράστασης στην Γ.Σ. έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γ. Σ. δια του νομίμου εκπροσώπου τους, ο οποίος προσκομίζει τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γ.Σ. και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος διορίζεται εγγράφως και προσκομίζει το σχετικό έγγραφο αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Για την Προσωρινή Διοίκηση   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δήμαρχος Ιεράπετρας   Θεοδόσιος Καλαντζάκης