Υπογειοποίηση κάδων στον Δήμο Αγίου Νικολάου

9:05 π.μ. - Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022
09:12 π.μ. - Παρ, 02/05/2022
Image: Υπογειοποίηση κάδων στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Από το δήμο Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων, σε υπέργειους κάδους αποτελεί η έκθεση απορριμμάτων σε κοινή θέα, ο διασκορπισμός τους από τους συνήθως ανοιχτούς υπέργειους κάδους και παράλληλα η δυσοσμία που αναδύεται και δημιουργεί άσχημες εντυπώσεις, τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του Δήμου.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ανάδειξης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος, της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και της βελτίωσης του αστικού εξοπλισμού, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχώρησε στην ανάπτυξη ενός δικτύου υπογειoποίησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.

Στις 29/11/2022 υπογράφηκε η σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία «Κων/νος Κοσσυβάκης & Σια Ε.Ε.» για την Προμήθεια με τίτλο: «Αισθητική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω της υπογειoποίησης των κάδων απορριμμάτων» με προϋπολογισμό μελέτης 228.033,00 € με ΦΠΑ και προϋπολογισμό σύμβασης 224.130,00€ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με προϋπολογισμό 182.426,40,00 € (80% του προϋπολογισμού της προμήθειας) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 225.2.1/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. Το υπόλοιπο 20% θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η Προμήθεια περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια & τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων. Θα τοποθετηθούν εννέα υπόγειοι κάδοι συλλογής απορριμμάτων, χωρητικότητας 3m3 o καθένας, σε οχτώ σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου.
  • Προμήθεια & εγκατάσταση γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων. Θα τοποθετηθούν δύο υδραυλικοί γερανοί σε 2 απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποκομιδή των υπόγειων κάδων