Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας κατά της συγχώνευσης τμημάτων στο 2ο ΓΕΛ

9:36 π.μ. - Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
09:10 π.μ. - Πέμ, 21/36/2021
Image: Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας κατά της συγχώνευσης τμημάτων στο 2ο ΓΕΛ

Δείτε εδώ τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Εκτάκτως συνεδρίασε πρόσφατα το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας μετά τις κινητοποιήσεις μαθητών και τις αντιδράσεις που υπήρξαν από τους γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων στο 2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας. Όπως επεσήμαναν τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς δεν μπορεί από τη μια από τη μια η πολιτεία να κάνει λόγο για τήρηση μέτρων και αποστάσεων ως μέτρα προστασίας για την πανδημία κορωνοϊού και από την άλλη να συγχρωτίζονται 27-28 μαθητές σε μια αίθουσα.

Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από το οποίο προέκυψε η παρακάτω απόφαση:

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Έκδοση Ψηφίσματος κατά της συγχώνευσης των Τμημάτων της Β΄τάξης του 2ου ΓΕΛ Ιεράπετρας

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 19 Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.12554/19-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 β) του άρθρου 184 Ν.4635/2019 γ) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) δ) της με αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διά περιφοράς, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών ευρέθησαν, δια της ψήφου τους, παρόντα 21.

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Αγγελάκης Γεώργιος

2. Αντωνάκης Γεώργιος

3. Ασπραδάκης Γεώργιος

4. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος

5. Βλάσση Ελένη

6. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ

7. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ

8. Κοτσιφάκη Μαρία

9. Ματζαράκης Νικόλαος

10. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος

11. Μουζουράκης Αλέξανδρος

12. Μπινιχάκης Ευάγγελος

13. Πανταζής Αργύρης

14. Παπαδάκης Νεκτάριος

15. Πετράς Αντώνιος

16. Προϊστάκης Γεώργιος

17. Σαρρής Παναγιώτης

18. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία

19. Χατζάκης Σταύρος

20. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)

21. Ψιμουλάκης Μιχαήλ

Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Ζερβάκης Εμμανουήλ

2. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος

3. Μαστοράκης Πέτρος

4. Παπαδοπετράκης Ανδρέας

5. Σαραντώνης Ιωάννης

6. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης. Παραβρέθηκε, επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αιτιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της και του θέματος, λέγοντας ότι λόγω των έντονων αντιδράσεων των μαθητών και γονέων της Β΄τάξης Λυκείου του 2ου Γενικού Λυκείου Ιεράπετρας, υπάρχει ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος που

έχει δημιουργηθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, ενέκρινε ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι ενός (21) συμμετεχόντων δημοτικών συμβούλων, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι τις προηγούμενες ημέρες, οι μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Ιεράπετρας είχαν προχωρήσει σε καταλήψεις, λόγω της συγχώνευσης των Τμημάτων. Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου Αναφορά που έχουν καταθέσει στη Βουλή, βουλευτές του ΚΚΕ για το θέμα, καθώς και Ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας, στην οποία εκθέτουν το πρόβλημα και ζητούν την ανάκληση της συγχώνευσης των τμημάτων της Β΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Ιεράπετρας.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση- Αναφορά της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας έχει ως εξής:

«Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ιεράπετρας, παρακολουθούμε με αγωνία αυτές τις ημέρες τη διαμαρτυρία του 2ου Λυκείου της πόλης μας, της Δ/νσης, της Γενικής Συνέλευσης των γονέων, αλλά και τις κινητοποιήσεις των μαθητών, όσον αφορά την αιφνιδιαστική συγχώνευση τμημάτων της Β΄τάξης και τη δημιουργία τμημάτων 27 παιδιών, εν μέσω της σχολικής χρονιάς και εν μέσω πανδημίας.

Στις 15/10/2021 αντιπροσωπεία μας συμμετείχε σε ενημερωτική συνάντηση με τον Δντή Β/θμιας Εκπ/σης κ.Κατσαγκόλη, μαζί με το 15μελες μαθητικό συμβούλιο, τον Δ/ντή και εκπαιδευτικούς του σχολείου, για να ενημερωθούμε από τον ίδιο, να εκθέσουμε το πρόβλημα και να αναζητήσουμε από κοινού την επίλυσή του, καθώς έχει αναστατώσει τη σχολική κοινότητα.

Παρά το ότι ο ίδιος εξέφρασε ευθέως την αντίρρησή του για την ύπαρξη τόσο μεγάλων τμημάτων, παρά το ότι μας παρουσίασε αρκετά παραδείγματα άλλων σχολείων του Δήμου και του Νομού, όπου πέτυχε να εξαιρεθούν από συγχώνευση, ωστόσο δήλωσε αδυναμία να ανακαλέσει την απόφασή του και πρακτικά μας κάλεσε να δείξουμε κατανόηση.

Δυστυχώς δεν κατανοούμε: Παραμένουν αναπάντητα μια σειρά ερωτημάτων:

–Πώς αποφασίζεται η αύξηση του αριθμού των παιδιών, αντί για τη μείωση που προτείνουν οι ειδικοί, εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, που μάλιστα τώρα, είναι περισσότερο μεταδοτικός και πλήττει εξίσου τα παιδιά;

–Πως γίνεται να κρατηθούν οι απαιτούμενες από τον ΕΟΔΥ αποστάσεις μεταξύ των παιδιών στην τάξη, τη στιγμή που μετά βίας χωρούν άδεια τα απαιτούμενα θρανία

–Ακόμα και με μεγαλύτερες τάξεις, όπου θα τηρούνταν αποστάσεις, τι είδους μάθημα θα προσφέρεται; Επαρκεί ο χρόνος για ουσιαστική επικοινωνία με τον καθηγητή και κατανόηση της ύλης σε τόσο μεγάλα τμήματα;

–Πώς θα καλυφθούν τα μαθησιακά κενά και οι ανισότητες που μας άφησαν οι προηγούμενες χρονιές ;

3

–Πώς φροντίζουμε για την ψυχική υγεία των μαθητών, όταν προσθέτουμε στο υφιστάμενο στρες, αναστάτωση στο πρόγραμμά τους και αποχωρισμό από τους φίλους τους;

–Πώς μεριμνούμε για την ασφάλεια σε περίπτωση σεισμού, τη στιγμή που μεγαλύτερος αριθμός παιδιών ανά τμήμα, σημαίνει μικρότερος έλεγχος του πανικού και καθυστέρηση στην εκκένωση της αίθουσας;

–Πώς τελικά αναβαθμίζεται η παρεχόμενη εκπαίδευση σε τόσο μεγάλα τμήματα που υπάρχουν, όχι μόνο στην Β’ τάξη, αλλά όπως διαπιστώνουμε και στην Α΄ τάξη από την έναρξη της χρονιάς;

Για όλα αυτά δεν μας δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις, ούτε λύση στο πρόβλημα. Διαπιστώνουμε ότι το «Myschool» που διαφημίζεται ως εργαλείο εξορθολογισμού, λειτουργεί στην πράξη ως εργαλείο για τον εντοπισμό των

«παράνομων» τμημάτων των 20 μαθητών στην τάξη, ώστε να συγχωνευτούν σε 30αρια τμήματα και να μην αναγκαστεί το Υπουργείο να κάνει προσλήψεις.

Ως εκπρόσωποι των γονιών απαιτούμε από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης να ανακαλέσει τη συγχώνευση των τμημάτων της Β΄ τάξης του 2ου Λυκείου Ιεράπετρας και να μην προχωρήσει σε άλλη συγχώνευση, όπου τυχόν την δρομολογεί.

Δεν θα πιέσουμε τα παιδιά να δεχθούν αυτές τις συνθήκες, γιατί αλλού είναι χειρότερες, ούτε θα ενοχοποιήσουμε τα λίγα παιδιά που μεταγράφηκαν, όπως είχαν δικαίωμα. Το Υπουργείο είναι αυτό που έχει, από το νόμο, την υποχρέωση να φροντίσει να καλύψει όλες τις ελλείψεις και αυτό απαιτούμε.

Τασσόμαστε στο πλευρό του Συλλόγου Γονέων του 2ου Λυκείου και των μαθητών, ώστε να ανατραπεί μια παράλογη, αντιπαιδαγωγική και επικίνδυνη απόφαση .

Απαιτούμε για όλες τις τάξεις των σχολείων της περιοχής μας μικρότερα τμήματα, σύμφωνα με τα σύγχρονα παιδαγωγικά πρότυπα, αλλά και σύμφωνα με τις οδηγίες για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στα παιδιά μας.»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.

2. Την Ανακοίνωση- Αναφορά της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας

3. Την ψηφοφορία, η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου

4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στηρίζει τα αιτήματα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2021.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ευάγγελος Μπινιχάκης Γεώργιος Αγγελάκης

Τα Μέλη

1. Αντωνάκης Γεώργιος

2. Ασπραδάκης Γεώργιος

3. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος

4. Βλάσση Ελένη

5. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ

6. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ

7. Κοτσιφάκη Μαρία

8. Ματζαράκης Νικόλαος

9. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος

10. Μουζουράκης Αλέξανδρος

11. Πανταζής Αργύρης

12. Παπαδάκης Νεκτάριος

13. Πετράς Αντώνιος

14. Προϊστάκης Γεώργιος

15. Σαρρής Παναγιώτης

16. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία

17. Χατζάκης Σταύρος

18. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)

19. Ψιμουλάκης Μιχαήλ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης