Το νέο χωροταξικό Κρήτης θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

8:27 π.μ. - Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017
08:11 π.μ. - Παρ, 17/27/2017
Image: Το νέο χωροταξικό Κρήτης θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 20.11.2017

Σας προσκαλούμε, στις 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ., σε τακτική, ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:
 
Έγκριση απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ιεράπετρας, για το οικονομικό έτος 2016
 
 (Εισηγητές: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη & Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σγουρός).
 
Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
 
Ηλίας Νταραράς
 
 
Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 20.11.2017
 
Σας προσκαλούμε, στις 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
 
Έγκριση της με αρ.103/2017 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης απογραφής έναρξης – αρχικού ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης & Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής).
Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 04, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και έγκριση της Μελέτης «Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή «Αναδασμός» Παχείας Άμμου-Καβουσίου (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας, για το έργο «Ανασκαφική έρευνα  του  αρχαίου  θεάτρου  Ιεράπετρας (β Φάση)»  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
Έγκριση Δαπανών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί των οδών Κόρακα και Νικ. Φωκά (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ).
Επικαιροποίηση της με αρ.215/2017 απόφασης ΔΣ, που αφορά στην παραχώρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καβουσίου (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ).
Διαγραφή τελών ύδρευσης, λόγω λαθών της Υπηρεσίας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου για την Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
Συζήτηση επί της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
 
Ηλίας Νταραράς