Συζήτηση για το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη Χρυσή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

11:05 π.μ. - Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020
11:06 π.μ. - Παρ, 19/05/2020
Image: Συζήτηση για το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη Χρυσή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

Συνεδρίαση του ΔΣ την Δευτέρα 22.06 - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Προτάσεις επί του σχεδίου απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προγράμματος δράσεων για τη Χρυσή

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για κάλυψη αναγκών άρδευσης Δ.Ε. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ιεράπετρας & ΝΠΔΔ (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) .

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Δήμου Ιεράπετρας & ΝΠΔΔ (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη).

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας» για την υλοποίηση του έργου/Πράξης «Σύνταξη /επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ιεράπετρας» μετά και την απόφαση ένταξης (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης).

Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση βατότητας εντός οικισμού Άνω Σύμης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση πεζόδρομου, περιοχής νέου σχεδίου πόλεως Ιεράπετρας (στην οδό Παπανδρέου από Μ. Αλεξάνδρου έως Ρ. Κουνδούρου)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Ορισμός μελών στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη).

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης