Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου

11:06 π.μ. - Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
11:01 π.μ. - Τετ, 27/06/2021
Image: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 3060/ΦΕΚ 89 τ. Β΄/16-01-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

Β1. Μανούσακα Ιωάννης με θέμα: «Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ Οίκον, αλλαγή τρόπου ένταξης των αιτούντων».

Β2. Κριτσωτάκη Μιχαήλ με θέμα: «Ξεπούλημα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου»

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ και τη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ κα Δοξάκη Ελένη).

1.2 Τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΠΚ

-( εισηγήτρια των θεμάτων 1.2 και 1.3 η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης έτους 2019, στο πλαίσιο του Ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

-(εισηγητής ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Επιτροπάκης Σπυρίδων).

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. -Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ

-(εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Παράταση προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Αρμένοι – Παλέ της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ : ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.:14995/22-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνης.

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ κα Δοξάκη Ελένη).

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ADRISEISMIC - New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionian historic urban centers - Νέες Προσεγγίσεις για την σεισμική βελτίωση και ανακαίνιση-αποκατάσταση ιστορικών κέντρων της Αδριατικής και του Ιονίου (πρόγραμμα INTERREG ADRION )»

5.2 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του ευρωπαϊκού έργου “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” (MOVING) / Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme/Rural Renaissance 2019», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγητής των θεμάτων 5.1 και 5.2 ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

6 Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 12/17-09-2020 και 13/14-10-2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010.

-(εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

φωτο αρχείου