Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τετάρτη 29 Ιουλίου

2:14 μ.μ. - Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
02:07 μ.μ. - Παρ, 24/14/2020
Image: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τετάρτη 29 Ιουλίου

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε, στις 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης της 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001849 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Κατανομή πιστώσεων για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής)

Ανάκληση της με αρ.32/2020 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας, που αφορά στην επιχορήγηση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Ορισμός αναπληρωτή γραμματέα στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Παραχώρηση χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΚΥΡΒΕΙΑ 2020» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του μη λειτουργούντος δημοτικού σχολείου Ορεινού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορεινού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Πρόταση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδοπετράκης)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 1ου υποέργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου Δήμου Ιεράπετρας», του έργου «Κατασκευή δεξαμενών στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 2ου υποέργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Σχινοκαψάλων Δήμου Ιεράπετρας», του έργου «Κατασκευή δεξαμενών στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 3ου υποέργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Ορεινού Δήμου Ιεράπετρας», του έργου «Κατασκευή δεξαμενών στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικών Υποτροφιών Ιακώβου Μελά (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης