Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας τη Δευτέρα 30/07

8:05 μ.μ. - Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018
08:07 μ.μ. - Παρ, 27/05/2018
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας τη Δευτέρα 30/07

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο  την 30η  του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
 
Θέματα  ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα:  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
Εισηγητής: Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
2ο Θέμα:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για  την «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού, οικονομικών,διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, Προμήθεια νέων εφαρμογών, καθώς και υπηρεσιών επιτόπιας μηχανογραφικής υποστήριξης για το έτος 2018»
Εισηγητής:Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
3οθέμα:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
 Εισηγητής: Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης
 
4ο Θέμα Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.
Εισηγητής: Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης
 
5ο θέμα:Εξέταση ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Εισηγητής: Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης
 
 6ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το Σχέδιο Βιώσιμης αστικής κινητικότητας(ΣΒΑΚ)Δήμου Ιεράπετρας(έλεγχος δικ/κών κατακύρωσης)
Εισηγητής: Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης
 
 
7ο Θέμα:΄ Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για τον καθαρισμό παραλίας Παχείας ΄Αμμου(‘αγονος διαγωνισμός)
Εισηγητής: Μαρία Πετράκη-Μανος Λουτσέτης
 
 
8ο θέμα:Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προυπολογισμού 2ου τριμήνου 2018.
  Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη
 
 9ο θέμα :΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Τοπ. Κοινοτήτων
 Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη