Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή

9:40 π.μ. - Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
09:06 π.μ. - Σάβ, 02/40/2018
Image: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 9  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
 
 
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 
Θέμα 1:. « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων  σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018»
Eισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη
Θέμα 2ο:. « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018»(χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα)
Eισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη
Θέμα 3ο. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προυπολογισμού  4ου τριμήνου έτους 2017.
Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη.
Θέμα 4ο:΄΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την "Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Ιεράπετρας" (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής & οικονομικής προσφοράς) 
Εισηγητής:Μαρία Πετράκη