Πρόσκληση σε ειδική - δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

10:35 π.μ. - Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2022
10:01 π.μ. - Τρί, 04/35/2022
Image: Πρόσκληση σε ειδική - δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Θέμα: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύουν.

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο κ. Δήμαρχος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης