Πράσινο φως για 10.000 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις

7:46 π.μ. - Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
07:11 π.μ. - Τρί, 15/46/2016
Image: Πράσινο φως για 10.000 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις

Στην προκήρυξη ενός νέου προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη 10.000 ανέργων, αναμένεται να προχωρήσει σήμερα ο ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 12 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).
 
Εμφαση θα δοθεί στην πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων και άνεργων γυναικών. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους - μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία.
 
Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 
Για τον λόγο αυτό αναμένεται να κληθούν από τον ΟΑΕΔ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι ώστε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν, αλλά και όσοι δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειμένου να εγγραφούν και να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εργασιακούς συμβούλους, ώστε να περάσουν από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και την έκδοση του δελτίου ανεργίας είναι τα ακόλουθα:
 
n Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία, καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.n Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής/κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
n Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο).
n Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
n Αδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί άνεργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 
Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με βάση το νέο σύστημα του ΟΑΕΔ η αναζήτηση των ανέργων για πρόσληψη θα γίνει υποχρεωτικά από το Μητρώο του Οργανισμού και οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι δέκα επιλογές υποψηφίων προς πρόσληψη, ανάλογα με τις θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν.
 
Στη συνέχεια, οι άνεργοι που θα έχουν επιλεγεί από τις επιχειρήσεις και τις ΚΟΙΝΣΕΠ θα ενημερωθούν από τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ και θα υποδεικνύονται από αυτούς προς κάποια επιχείρηση προκειμένου να περάσουν από συνέντευξη.

tanea.gr