Ποιες είναι οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το 2018-19

6:55 μ.μ. - Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018
06:07 μ.μ. - Πέμ, 05/55/2018
Image: Ποιες είναι οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το 2018-19

Δείτε εδώ

Με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας, την τελευταία διετία υλοποιούνται μία σειρά από δράσεις ώστε η ΕΕΚ να επιτελέσει τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον κοινωνικό της ρόλο. Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει δοθεί στη διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας.
 
Κατά το σχολικό έτος 2018-19, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού, θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους.
 
Οι προσφερόμενες ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-19 είναι οι παρακάτω:
 
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3. Γραφικών Τεχνών
4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,
∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών
5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
8. Αισθητικής Τέχνης
9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
10. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
11. Υπάλληλος ∆ιοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
12. Τεχνικός ∆ομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
13. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων
14. Τεχνικός Οχημάτων
15. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
16. Βοηθός Νοσηλευτή
17. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
18. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
19. Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων Η/Υ
20. Βοηθός Φαρμακείου
21. Κομμωτικής Τέχνης
 
Για τους φορείς του ∆ημοσίου Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, απαιτείται Απόφαση του ∆.Σ. του φορέα, η οποία πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και mathiteia@oaed.gr μέχρι 15 Ιουνίου 2018, καθώς και εγγραφή στο portal του ΟΑΕ∆ (http://oaed.gr/angelia-theseon-matheteias), προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019.
 
Προτείνεται πριν την αποστολή της Απόφασης οι φορείς του ∆ημοσίου Τομέα να επικοινωνούν με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ.) του ΥΠΠΕΘ και τις Περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (Περιφερειακές ∆/νσεις, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕ∆ και ΙΕΚ ΟΑΕ∆), έτσι ώστε οι προσφερόμενες θέσεις να μπορούν να αντιστοιχούν σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν απόφοιτοι στην περιοχή.
 
Πληροφορίες για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας δίνονται:
 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΥΠΠΕΘ: http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/anakoinoseis
 
Στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας (Π∆Ε) Κρήτης:
τηλ. 2810302455 και 2810347291
Στις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και στα κατά τόπους ΕΠΑΛ