Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε - Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

11:21 π.μ. - Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024
11:04 π.μ. - Δευ, 01/21/2024
Image: Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε - Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Έχει ανοίξει ξανά το «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας»

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα με δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης ως μέρος της επένδυσης για την ενίσχυση των  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι τα εξής:

 1. Ύψος δανείου: από €3.000 έως €25.000
 2. Επιλέξιμες δαπάνες: επενδυτικές δαπάνες προσανατολισμένες στην έρευνα και την καινοτομία και δαπάνες κεφαλαίου κίνησης (το οποίο συνδέεται με την υλοποίηση της επένδυσης).
 3. Διάρκεια δανείου: από 1 έως 7 έτη (αντί 5 έτη που ίσχυε) συμπεριλαμβανομένης πιθανής περιόδου χάριτος έως 2 έτη.
 4. Αποπληρωμή δανείου: Μηνιαίες ή τρίμηνες ή εξάμηνες τοκοχρεολυτικές/χρεολυτικές δόσεις
 5. Δυνατότητα λήψης μέτρων διευκόλυνσης, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή φυσικών καταστροφών,  με εμβόλιμη ενεργοποίηση της περιόδου χάριτος έως 24 μήνες

Τα δάνεια παρέχονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως:

 1. 100% επιδότηση επιτοκίου  για τα δύο πρώτα έτη του δανείου
 2. Μετά την παρέλευση της άτοκης περιόδου των δύο ετών, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταμείου
 3. Δυνατότητα επιχορήγησης μέχρι του ποσού των €300 για την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης – mentoring μέσω των συνεργαζόμενων με την Τράπεζα συμβούλων
 4. Δεν λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

 1. Κατασκευή θερμοκηπίου (νέου και μεταχειρισμένου σύμφωνα με τις προβλεπόμενα δικαιολογητικά), τοποθέτηση πλαστικού κάλυψης, αρδευτικού συστήματος κτλ
 2. Αγορά αγροτικού αυτοκινήτου (νέου και μεταχειρισμένου)
 3. Αγορά ή/και δημιουργία υλικών/άυλων περιουσιακών στοιχείων. (Ενδεικτικά: Αγορά / Ανέγερση / Επισκευή / Ανακαίνιση Επαγγελματικής Στέγης)
 4. Αγορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού
 5. Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αγορά υλοποιείται στο πλαίσιο του αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου σε ό,τι αφορά την αξία, την ηλικία και τον σκοπό χρήσης,
 6. ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται από τον Τελικό Αποδέκτη επί των επιλέξιμων δαπανών,
 7. Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης,
 8. Μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με επιχειρήσεις/λειτουργίες, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταβίβαση λαμβάνει χώρα μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών,
 9. Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους,
 10. Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων και παραγωγής κρέατος (εξαιρουμένων των πουλερικών) υπό την προϋπόθεση ότι (i) βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές (όπως ορίζεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία/κανονιστικό πλαίσιο και ότι (ii) έχουν το δυναμικό για την επεξεργασία έως 400 τόνων κρέατος, ήνέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Περιλαμβάνονται δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου, βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) στο πλαίσιο της χρηματοδότησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Η επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα:

 1. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr, προκειμένου να λάβει έγκριση επιλεξιμότητας. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.  Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα KYC είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 2. Στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/  στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC δηλώνοντας την Τράπεζά σας.