Μέχρι και σε 180 δόσεις η αποπληρωμή χρεών προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

6:21 μ.μ. - Τρίτη, 12 Απριλίου 2016
06:04 μ.μ. - Τρί, 12/21/2016
Image: Μέχρι και σε 180 δόσεις η αποπληρωμή χρεών προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Έτοιμη είναι η νέα… υπερ-ρύθμιση για βιώσιμες επιχειρήσεις, η οποία, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αφορά χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και προμηθευτές

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Επένδυση», στο σχετικό σχέδιο νόμου που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο και στο κομβικό άρθρο 15 προβλέπεται διαγραφή οφειλής έως και 50% και αποπληρωμή μέχρι και 180 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
 
Επί της ουσίας, για πρώτη φορά το Δημόσιο, οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία συμμετέχουν από κοινού σε ένα σχέδιο για την απομείωση χρεών, ενεργών, βιώσιμων, πλην όμως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, εξέλιξη που, όπως υπογραμμίζουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές στην «Ε», θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην εξασφάλιση ρευστότητας για το Δημόσιο.
 
Η νέα ρύθμιση οφειλών θα καλύψει εν μέρει το κενό που δημιουργήθηκε με την κατάργηση των 100 δόσεων, αφού σε πολλές περιπτώσεις βιώσιμων επιχειρήσεων θα προσφέρει ακόμα πιο ευνοϊκούς όρους.
 
Ο μηχανισμός θα λειτουργήσει για την κυβέρνηση ως ένα ευέλικτο σύστημα αναδιάρθρωσης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία, αφού σε ορίζοντα δεκαετίας (120 δόσεων) θα μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία και η Εφορία να διαμορφώνουν, ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, εξειδικευμένα πλάνα (συμβάσεις αναδιάρθρωσης), που, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε εταιρείας, θα συνεπάγονται κούρεμα προσαυξήσεων και τόκων, αλλά ακόμα και μερικό κούρεμα κύριας οφειλής.
 
Μάλιστα, υπηρεσιακά στελέχη που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μηχανισμού επισημαίνουν στη «Ε» ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο οι δόσεις αποπληρωμής να αγγίζουν ακόμα και τις 180, όταν οι οφειλέτες είναι μεγάλες επιχειρήσεις με υπέρογκα χρέη και μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
 
Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόταση της ελληνικής πλευράς, δεν θα επιτρέπεται η τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα, ενώ η μηνιαία δόση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
 
Ακόμα, ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν θα είναι έγκυρος όταν προβλέπει την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά και την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.
 
Ποιες οφειλές απαγορεύεται να διαγραφούν
 
Το Δημόσιο θα συμμετέχει ως πιστωτής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει παραδώσει στο κουαρτέτο το οικονομικό επιτελείο, δεν θα επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής που αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους, ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου, ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) και κοινοτικούς δασμούς.
 
Όπως προκύπτει από το ίδιο κείμενο, ως «βασική οφειλή» στο Δημόσιο καθορίζεται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, από τον χρόνο καταχώρησης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, καθώς και η απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Τέλος, ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
 
Από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της δικαστικής απόφασης με την οποία θα επικυρώνεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές:
α) Θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη.
β) Θα αναστέλλεται η ποινική δίωξη του ποινικού αδικήματος του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α’ 43) και θα αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της θα διακόπτεται.
γ) Το Δημόσιο θα διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.
 
Κούρεμα… με την ψιλή έως 50%
 
Οι επιχειρήσεις θα αποπληρώνουν τμηματικά τα χρέη τους και η τμηματική αυτή καταβολή θα καθορίζεται με κριτήριο το ποσοστό της τυχόν διαγραφής επί των συνολικών οφειλών που ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Τα ποσοστά διαγραφής θα είναι κλιμακωτά και θα φθάνουν έως και το 50%, ενώ οι μηνιαίες δόσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη. Μάλιστα, σε περίπτωση που από την αίτηση του οφειλέτη ή από έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας προκύπτει δυνατότητα αποπληρωμής σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο, ο αριθμός των δόσεων αναπροσαρμόζεται στο μικρότερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής. Για χρέη πάνω από 1 εκατ. ευρώ τη νομιμότητα των μέτρων αναδιάρθρωσης θα ελέγχει εντός 60 ημερών το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 
Η ρύθμιση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 
Τα ασφαλιστικά ταμεία θα εκπροσωπούνται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σύμφωνα με τις προτάσεις του υπουργείου Εργασίας, ο μηχανισμός δεν θα επιτρέπει τη διαγραφή βασικής οφειλής από κύρια εισφορά, που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης από τον οποίο αντλούνται δικαιώματα ασφαλισμένων για παροχές. Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας υπογράμμισαν στην «Ε» ότι η εξαίρεση αυτή προστατεύει απόλυτα τους ασφαλισμένους, καθώς αφενός δεν επιτρέπει το κούρεμα των παρακρατούμενων εισφορών, αφετέρου δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ασφαλιστικές παροχές των ασφαλισμένων.
 
Ως «βασική οφειλή» για τα Ταμεία νοείται το ποσό της οφειλής που βεβαιώθηκε αυτοτελώς και περιλαμβάνει την κύρια εισφορά και αυτοτελείς υποχρεώσεις καταβολής προστίμων ή επιβαρύνσεων από παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Στη βασική οφειλή δεν περιλαμβάνονται τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή από τον χρόνο ταμειακής βεβαίωσης έως την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης, έπειτα από τυχόν καταβολές, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου.
 
Παράλληλα, ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, καθώς και η απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
(Από την εφημερίδα «Επένδυση»)