Καύση φυτικών υπολειμμάτων: Ενημερώνουμε την Π.Υ. και τηρούμε τα προτεινόμενα μέτρα

12:09 μ.μ. - Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024
12:04 μ.μ. - Τετ, 10/09/2024
Image: Καύση φυτικών υπολειμμάτων: Ενημερώνουμε την Π.Υ. και τηρούμε τα προτεινόμενα μέτρα

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις έναρξης καύσης στην ύπαιθρο

α. Η υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (Β΄ 1923)

β. Η υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (Β΄

2233), όπως ισχύει.

1. Ενόψει της ερχόμενης αντιπυρικής περιόδου και στο πλαίσιο αποτροπής του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, ενισχύοντας το επίπεδο πυροπροστασίας της χώρας, εφίσταται σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ιδιαίτερη προσοχή ως προς την αυστηρή εφαρμογή της (α) σχετικής.

2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω (α) σχετικής, για την τέλεση καύσης υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων, κατά την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

◦ Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη

ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

◦ Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

◦ Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ.

◦ Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών

καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

◦ Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή /δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

◦ Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

◦ Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

◦ Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.

◦ Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.

◦ Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης καύσης, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 της ανωτέρω (α) σχετικής, καλούνται όλες οι Υπηρεσίες να προβαίνουν σε έλεγχο τήρησης ή μη των σωρευτικών προϋποθέσεων περί νόμιμης τέλεσης της καύσης.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.

Ο Αρχηγός

Αλέξιος Χ. Ράπανος

Αντιστράτηγος ΠΣ