Ιεράπετρα | Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

9:52 π.μ. - Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018
09:11 π.μ. - Δευ, 05/52/2018
Image: Ιεράπετρα | Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Από τις 10 έως τις 31 Μαΐου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιεράπετρας για τη νέα σχολική περίοδο 2018-2019

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 31η Μαίου θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα αξιολογούνται μετά την ολοκλήρωση του πίνακα επιλαχόντων
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα παρακάτω:
 
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΝΗΠΙΩΝ –ΒΡΕΦΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Ατομική Κάρτα Υγείας Νηπίου (σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση σας παραδίνεται)
3. Φωτοαντίγραφο της σελίδας με τα εμβόλια του Νηπίου από το ατομικό βιβλιάριο υγείας.
4. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) και το Εκκαθαριστικό Σημείωμα τρέχοντος έτους 2018
(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017) ( Προσοχή: προθεσμία υποβολής έως 20/6/2018)
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (και για τους δύο γονείς αναλυτικά αναφέρονται στο συνοδευτικό έντυπο ΙΙ ) (βρείτε το στο τέλος)
 
Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα
-Βεβαίωση εργασίας (πρόσφατη)
Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα:
– Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης τουλάχιστον 3 μηνών μέσα στο 2018
– Αντίγραφο ενσήμων τουλάχιστον 3 μηνών μέσα στο 2018, )
– Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη
 
Για ελεύθερους επαγγελματίες
-Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
 
Για το πρωτογενή τομέα (αγρότες)
-Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. (για το έτος 2018) ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι οφειλές
 
Για εργαζόμενους ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες:
-Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα
-Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από τον εργοδότη που θα δηλώνεται η ημερομηνία έναρξης και το χρονικό
διάστημα απασχόλησης
-Αντίγραφο εργοσήμου τριών (3) μηνών μέσα στο τελευταίο εξάμηνο
 
Εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε οικογενειακή ατομική επιχείρηση:
-Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από τον εργοδότη (με γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα αναγράφεται το
ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα (λοιπά ως αναγράφονται τις αναλυτικό έντυπο οδηγιών που συνοδεύει την
παρούσα αίτηση)
 
Ανεργία γονέων (ένας εκ των δύο ή και οι δύο)
-Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 
II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ανάλογα με την περίπτωση και τα δηλούμενα στην αίτηση στοιχεία )
 
-Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (εάν δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης).
-Διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής διαζυγίου (εάν δεν προκύπτει από Πιστ/κο Οικογ. Κατάστασης ή την φορολογική δήλωση (
Ε1) ).
-Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής (1ΟΥ κύκλου σπουδών)
-Στρατιωτική Ταυτότητα» (για γονείς).
– Πιστοποιητικό «Οικονομικής Αδυναμίας» ή «Κοινωνικής Προστασίας» από Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου —
Βεβαίωση για Μητέρες παιδιών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών
-Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής – ΚΕΠΑ σε ισχύ στις περιπτώσεις του «πίνακα 6. Κοινωνικά & Οικονομικά
χαρακτηριστικά»: α. Αναπηρία άνω του 67% (γονέας ή παιδί) και β. Α.Μ.Ε.Α. (γονέας ή παιδί)
 
Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά περιγράφονται στο παράρτημα «Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής»
 
Β. Αιτήσεις μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες από τον παιδικό σταθμό της περιοχής τους ή να τις εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr
 
Οι αιτήσεις πλήρεις με όλα τα δικαιολογητικά θα μπορούν να καταθέτουν στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ » τηλ 2842340383 , Δημοκρατίας 31 , β όροφος από 10/5 έως 31/5 και από ώρα 12:00 έως 14:00
 
Για την Δημοτική Ενότητα ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από το ΚΕΠ Μακρύ Γιαλού τηλ 2843340915
 
Έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr/
 
1. Η αίτηση
2. Το έντυπο για την ατομική κάρτα υγείας νηπίου (παράρτημαΙ)
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής και (παράρτημα ΙΙ)
4. Οι όροι λειτουργίας των σταθμών του δήμου Ιεράπετρας(παράρτημα ΙΙΙ)
 
 
 
Παράρτημα ΙΙ
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 
-Αίτηση και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών και ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του
παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει, να
συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση (τελευταίου 6 μήνου), από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από
συμβεβλημένο με το Δικηγορικό Σύλλογο, μεταφραστικό γραφείο
-Ατομική Κάρτα Υγείας Νηπίου – όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
(σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση σας παραδίνεται παράρτημα Ι ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από
παιδίατρο
-Φωτοαντίγραφο της σελίδας με τα εμβόλια του παιδιού από το ατομικό βιβλιάριο υγείας όπως κάθε φορά
προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
-Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο
εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. Σε περίπτωση υποχρέωσης χωριστής φορολογικής δήλωσης θα
πρέπει να υποβάλλονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο γονέων
-Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη, βεβαίωση απαλλαγής από
την εφορία
-Για τη διαδικασία της μοριοδότησης, η προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος άλλου έτους δεν είναι
αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης
-Η προσκόμιση του Ε1 και του εκκαθαριστικού μπορεί να γίνει έως την 20/6/2018.
Προσοχή : Σε περίπτωση μη προσκόμισης του Ε1 και του /των εκκαθαριστικών έως την 20/6/2018 η αίτηση
δεν θα μοριοδοτηθεί
 
Δικαιολογητικά εργασίας :
 
Εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο τομέα – ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών(ισχύει για τακτικούς και αορίστου χρόνου υπαλλήλους):
πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
 
Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (και ΙΔΟΧ Δημοσίου και ΟΤΑ):
βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον
εργοδότη με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από
αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή
αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη και από την οποία να προκύπτειότι η εργασία συνεχίζεται έως σήμερα
 
Ελεύθεροι επαγγελματίες :
-Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές και
-Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
 Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ
ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
 
– Εργαζόμενοι ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες :
-βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα
-Υπ Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το
χρονικό διάστημα απασχόλησης
-Αντίγραφο εργοσήμων τριών 3 μηνών μέσα στο τελευταίο εξάμηνο
 
Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή-ατομική επιχείρηση του /της συζύγου ή των γονέων χωρίς ασφάλιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (σχετ νόμος 4075/2012) (μοριοδοτούνται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι )
-Υπ Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφεται το ωράριο εργασίας , τα καθήκοντα και να είναι
υπογεγραμμένη και με το γνήσιο της υπογραφής της επιχείρησης. Αν στην φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται
τα εισοδήματα του/της απασχολούμενης θα προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του
ανειδίκευτου εργάτη (7.000 ευρώ )
 
Άνεργοι γονείς:
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι
άνεργοι.
 
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
 Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει
στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.
 Βεβαίωση από το ίδρυμα φιλοξενίας (για μητέρες που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των
γυναικών )
 Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές (Α κύκλου σπουδών )απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών
από τη Γραμματεία της Σχολής.
 Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική
υπηρεσία.
 Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης) καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας
 Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης,
καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας
 Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά σε περίπτωση αιτήσεων
με ισοψηφία όπως και κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.