Ευχαριστήριο Γιάννη Ανδρουλάκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

1:05 μ.μ. - Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019
01:10 μ.μ. - Δευ, 21/05/2019
Image: Ευχαριστήριο Γιάννη Ανδρουλάκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Για την εμπιστοσύνη που του έδειξε

Μετά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή στο Πανελλήνιο  όργανο της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
 
Η ανάδειξη των προβλημάτων, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου αλλά και της Κρητης καταπεκταση, μέσα στην ΕΝ.Π.Ε.  και η δημιουργία συμμαχιών σε επίπεδο Περιφερειών Ελλάδας για την επίλυση και χρηματοδότη τους είναι ο ουσιαστικός  στόχος συμμετοχής-διεκδίκησης της Κρήτης και σε αυτήν την κατεύθυνση ευθυγραμμίζομαι. Τα παραπάνω δεδομένα προαπαιτούν απαρέγκλιτα και την συνεργασία του θεσμικού οργάνου με την ΚΕΔΕ καθώς οι δυο βαθμοί της Αυτοδιοίκησης έχουν κοινούς στόχους και οράματα για την ανάπτυξη του τόπου. 
 
H Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, "ΕΝ.Π.Ε.», είναι  νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των Περιφερειών και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Ex officio μέλη της της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ) για την Περιφέρεια περιλαμβάνονται ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και οι χωρικοί και θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ 181Α/22.8.2011) η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχει ως σκοπό, ιδίως :
 
Τη συνεργασία των περιφερειών μελών της.
 
Την προαγωγή του θεσμού του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης.
 
Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή ανάπτυξη.
 
Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των περιφερειών.
 
Την προώθηση και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων και της ανεργίας.
 
Το συντονισμό των περιφερειών για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Την ενημέρωση και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού και των αιρετών οργάνων των περιφερειών.
Τη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και άλλους φορείς πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την προαγωγή του θεσμού της διαβαθμιδικής συνεργασίας και την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την αυτοδιοίκηση.
 
Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.
 
Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης.
 
Την εκπροσώπηση των περιφερειών στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών οργάνων των περιφερειών και του προσωπικού καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών τους μονάδων