Εξετάσεις Ελληνομάθειας στον Νομό Λασιθίου

8:35 π.μ. - Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
08:10 π.μ. - Τρί, 15/35/2019
Image: Εξετάσεις Ελληνομάθειας στον Νομό Λασιθίου

Αιτήσεις συμμετοχής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019 τις εξετάσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2019 για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος». 
 
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι/ες είναι πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούνται άσυλο (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 
είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, 
μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή ζητούν άσυλο.
 
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. 
 
Για το νομό Λασιθίου οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα, 14/10/2019 έως και την Τετάρτη, 6/11/2019, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας στη ΒαΪνιά κατά τις ώρες 18.00 – 20.00
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 
 
Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων), 
Μία (1) Φωτογραφία τύπου ταυτότητας, 
Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο), 
Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),
Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001 Λοιπά παράβολα), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001 «Λοιπά παράβολα»), για υποψήφιους/ες πιστοποίησης γνώσης μόνο της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014, η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά. 
 
Τρόποι προμήθειας παραβόλου: 
 
στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων, 
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet: 
- είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)
- είτε μέσω των ΚΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, www.gsae.edu.gr,  και στα τηλέφωνα: 213 131 1667,        213 131 1678,          213 131 1652
213 131 1669         213 131 1655
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
 
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
 
Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη: 
 
Ο/Η πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Από την αρχική σελίδα και το μενού «Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις» επιλέγει «e-παράβολο». 
Από τη σελίδα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο)»,
επιλέγει «Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet» (εάν διαθέτει κωδικούς στο TAXISnet) ή
επιλέγει «Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες στο TAXISnet» (εάν δεν διαθέτει κωδικούς). 
Επιλέγει «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα (Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:
Φορέας Δημοσίου: Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Γ.Γ.  Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, 
Τύπος Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας ή Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο).
Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης το ποσό του παραβόλου, το οποίο είναι: 
Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00€ ή 
Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00€. 
Στη συνέχεια, συμπληρώνει το ΑΦΜ του/της και τα ατομικά του/της στοιχεία, 
Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή», και λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο e-mail που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να τυπώσει. 
 
Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, προχωρά στην πληρωμή του παραβόλου, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
Άμεσα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ελληνικών τραπεζών (μόνο για πιστοποιημένους χρήστες) ή 
Ετεροχρονισμένα, σε όλες τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ (χωρίς οικονομική επιβάρυνση, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό πληρωμής). 
 
Προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία όπου υποβάλλει την αίτησή του/της. Το παράβολο πρέπει να είναι ήδη πληρωμένο όταν γίνεται η αίτηση.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 
Σε περίπτωση λάθους και ανάγκης επιστροφής της αξίας του παραβόλου, είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί, δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του παραβόλου. 
Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
 
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης:
 
213 131 1655
213 131 1678
213 131 1652
213 131 1667
 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:
15515 (επιλογή 6)
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 
 
ΡΕΑ ΠΗΓΙΑΚΗ