Εκπτώσεις: Παράταση μέχρι και τις 31 Μαρτίου με απόφαση Γεωργιάδη

10:10 π.μ. - Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021
10:03 π.μ. - Δευ, 01/10/2021
Image: Εκπτώσεις: Παράταση μέχρι και τις 31 Μαρτίου με απόφαση Γεωργιάδη

Παράταση διάρκειας της εκπτωτικής περιόδου αποφάσισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης

Οι εκτώσεις θα κρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021. Στην απόφαση του επίσημαίνεται ότι είναι ανάγκη να στηριχτεί η κοινωνία και η επιχειρηματικότητς καθώς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

Του άρθρου δεκάτου όγδοου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19,

τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).2.

Του άρθρου έβδομου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δι-ατάξεις.» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).3.

Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).4. Του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδη-μου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξια-κής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις (Α ́ 31).5

Των άρθρων τετάρτου και δέκατου πέμπτου του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173).6.

Του άρθρου δωδέκατου του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και της ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγο-ράς - θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α’ 202).7. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).8

Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).10. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

Tης υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.11951/24.02.2021 κοι-νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-νικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/19.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648).» (Β’ 724). Β. 1.

Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗ ΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣE, 28 Φεβρουαρίου 2021, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου7959063

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9064

Τεύχος B’ 795/28.02.20212. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογσμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

dikaiologitika.gr