ΕΑΣ Ιεράπετρας: Νέα προγράμματα ενίσχυσης αγροτών

11:32 π.μ. - Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019
11:08 π.μ. - Πέμ, 01/32/2019
Image: ΕΑΣ Ιεράπετρας: Νέα προγράμματα ενίσχυσης αγροτών

Η ΕΝΩΣΗ Ιεράπετρας ανακοινώνει στους αγρότες ότι τους επόμενους μήνες ανοίγουν 2 προγράμματα που αφορούν την παροχή ενίσχυσης (επιδότησης) μέσω του ΠΑΑ 2014-2020

Η ΕΝΩΣΗ Ιεράπετρας ανακοινώνει στους αγρότες  ότι τους επόμενους μήνες ανοίγουν 2 προγράμματα που αφορούν την παροχή ενίσχυσης (επιδότησης) μέσω του ΠΑΑ 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα αυτά είναι:
Μέτρο 11 (Βιολογικές Καλλιέργειες)
 
Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 
 
ΜΕΤΡΟ 11 ( ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Ξεκίνησε στην ΕΝΩΣΗ Ιεράπετρας  η προετοιμασία των φακέλων για το νέο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας (ΜΕΤΡΟ 11), συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11.533.600 ευρώ θα μοιραστούν στους  υποψηφίους βιοκαλλιεργητές της Κρήτης.
Από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως 21 Μαρτίου 2019 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να καταθέτουν την αίτηση-φάκελο υποψηφιότητα για την ένταξή τους στο νέο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας.
 
Γενικός σκοπός του μέτρου 
 Στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής καλλιέργειας καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής. 
Α. Κατηγορίες εντασσόμενων στη βιολογική γεωργία
¬ Δράση 11.1.1 (Νεοεισερχόμενοι)   Δεν έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 11.1.1. (έως 31/12/2018) ,με  συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την περιφέρεια της Κρήτης  τα 3.551.700 ευρώ
¬ Δράση 11.2.1 (Υφιστάμενοι)  Έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 11.2.1. (έως 31/12/2018) με  συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την περιφέρεια της Κρήτης  τα 7.981.900 ευρώ
Β. Δικαιούχοι
¬ Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, Νομικά πρόσωπα, Ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων
Γ. Κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, πρέπει:
 ¬ Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ(ΟΣΔΕ)  για το έτος 2018, του υποψηφίου.
 ¬ Για τη δράση 11.2.1 του υπομέτρου 11.2, να υφίσταται ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την έκδοση της Πρόσκλησης (31/12/2018).
¬ Να έχουν ελάχιστο αριθμό ανά στρέμμα, τα 8 ελαιόδεντρα, όσον αφορά στους ελαιώνες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. 
Δ. Κριτήρια επιλογής
Με βάση τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020 το ΥΠΑΑΤ έχει εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, πέραν της εντασσόμενης έκτασης που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000). Έτσι, η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση σε  γεωργούς νεαρής ηλικίας, αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές ,μέλη Συνεταιρισμών .κ.α
Είδος στήριξης:
 
Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Α ως ακολούθως:
Πίνακας Α: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/στρέμμα/έτος για τη δράση 11.1.1 και 11.2.1
Είδος καλλιέργειας
Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης (€/στρέμμα/έτος) για την Δράση 11.1.1
Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης (€/στρέμμα/έτος) για την Δράση 11.2.1
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 67,9 50,5
ΣΤΑΦΙΔΑ 71,9 63,6
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ 84,5 65,7
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 90 90
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ-ΒΟΛΒΩΔΗ-ΚΑΡΟΤΟ-ΠΑΤΑΤΑ 60 60
ΟΣΠΡΙΑ 45,6 49,1
ΑΚΡΟΔΡΥΑ 90 61,6
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 60 60
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΔΩΔΙΜΟΣ 56,3 54,4
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 12,2 12
ΜΗΔΙΚΗ ΤΡΙΦΥΛΛΙ 58,5 57,4
ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 43 49,1
 
 
Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
 
Γενική περιγραφή του μέτρου:
 Το μέτρο αυτό αφορά την παροχή κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης  όπου ανέρχεται σε 14.000€  προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τους .Αφορά γεωργικές εκμεταλλεύσεις επαγγελματιών αγροτών, σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους. 
Για το μέτρο αναμένεται η σχετική ΥΑ που θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες εντός του Ιανουαρίου ενώ η προκήρυξη του μέτρου αναμένεται για τον Μάρτιο.
 
 
 
 Είδος στήριξης: 
Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε 2 δόσεις, με την 1 η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και τη 2 η δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων
Δικαίωμα υποβολής της αίτησης στήριξης έχουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας τους. 
β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3. Το υπομέτρο 6.3 θα εφαρμοστεί σε Τοπικές Δημοτικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό ως και 5.000 κατοίκους.
 γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες που είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά την υποβολή της αίτησης.
 δ) Το δηλωθέν ατομικό γεωργικό εισόδημα ανέρχεται σε 0,01 (δηλαδή όχι μηδενικό) έως 3.000€ και το συνολικό οικογενειακό έως και 15.000€.
ε) Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000€ έως και 7.999
 στ)  Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του έτους 2018.
 
 
 
 
 
 
Η Ένωση Ιεράπετρας αναλαμβάνει και για τα δύο παραπάνω προγράμματα:
Τη διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα. 
Τη διαδικασία ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, όπου χρειάζεται. 
Την αίτηση πληρωμής, για την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο ορίζει τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής για κάθε έτος ξεχωριστά. Στην αίτηση πληρωμής ελέγχεται η Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του παραγωγού σε σχέση με την αίτηση στήριξης στο Μέτρο (για τυχόν μειώσεις αγροτεμαχίων-ζωικού κεφαλαίου). 
Την αίτηση τροποποίησης σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γεωπόνου-δικαιούχου.
Τη σύναψη σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) εντός χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται κάθε φορά.
Την πληρότητα του φακέλου και κάθε πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή του παραγωγού στο πρόγραμμα, η πληρωμή του και η καλή υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων.
 Στην Ένωση Ιεράπετρας για αυτό εργαζόμαστε! Για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, για να αναδείξουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις, για να αξιοποιήσουμε τον τα εργαλεία της δουλειάς μας και μην κοιτάμε τις επενδύσεις με παρωπίδες, αλλά να βρίσκουμε μέσα από τις καινοτόμες ιδέες μας, εκείνο που μπορεί να βοηθήσει εμάς και τη χώρα μας να βγει σιγά σιγά και με σταθερά βήματα από την οικονομική κρίση. 
Η προετοιμασία για τη σύνταξη των φακέλων έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε, με το που ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων, οι παραγωγοί μας να είναι καθ’ όλα έτοιμοι. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών  του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Ιεράπετρας, στους Παπαλάκκους. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842022248 – 6972037194.
 
ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ