Δημοσιεύτηκε η απόφαση δέσμευσης των χρημάτων για τη νέα προσαγωγό Μύρτου

8:36 π.μ. - Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
08:10 π.μ. - Τετ, 10/36/2018
Image: Δημοσιεύτηκε η απόφαση δέσμευσης των χρημάτων για τη νέα προσαγωγό Μύρτου

Δείτε τα σχετικά έγγραφα

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε, έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013).
3. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013).
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
(ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013).
5. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013.
6. Την υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)».
7. Τον Ν.4412 ΦΕΚ Β/147-8/8/2016.
8. Το με αριθμό πρωτ.: Δ2-626/2-10-2018 αίτημα του Διευθυντή Υδραυλικών Έργων (ΑΔΑΜ:18REQ003787461).
9. Την με αριθμό πρωτ.: 9290/4-10-2018 απόφαση έγκρισης αιτήματος του Διευθύνων Σύμβουλου (ΑΔΑ: 78ΤΒΟΞ5Ψ-1ΚΡ).
10. Την με αριθμό πρωτ.: 9328/5-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
(ΑΔΑ:ΨΔΑΙΟΞ5Ψ-Ω15, ΑΔΑΜ: 18REQ003796519).

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 
Tην ανάθεση στην εταιρεία «ΑΝΝΑ ΕΥΣΤ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.
Α.Π.Θ.», διεύθυνση: ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 22, Τ.Κ. 15236, ΑΦΜ: 043356876, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Επίσπευση εκτίμησης ακινήτων ΜύρτουΜπραμιανού», για την αναγνώριση ύπαρξης πρόσθετου κόστους επίσπευσης της διαδικασίας του εκτιμητικού έργου και την έγκριση πρόσθετης αποζημίωσης για την επίσπευση της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση να παραδοθούν οι απαιτούμενες εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων για τις ανάγκες του έργου «Νέος αγωγός Μεταφοράς Νερού από Υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του Ταμιευτήρα Μπραμιανού» μέχρι την 08-10-2018, με κόστος 1.990,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV 79419000-4).
 
Για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ
 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
 Kαζάσης Φώτης
 
 
 
Έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού
16.800.000,00 € (με ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07200023
«ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ» της ΣΑΕ 072, για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ»
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016), όπως ισχύει.
2. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4441/2016, ΦΕΚ 227/Α’/6-12-2016).
3. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 11/13-7-2010).
4. Του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α΄/18-6-2008), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, κατά το μέρος που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν.4412/2016, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.66α του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016).
5. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει.
6. Του Π.Δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ Α΄98 /22-04-2005), όπως ισχύει.
7. Του Π.Δ. 118/2013: «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…» (ΦΕΚ Α΄ 152) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
8. Του Π.Δ. 70/2015: (ΦΕΚ Α’ 114) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
9. Του Π.Δ. 123/2016: περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Α’ 208/4-11-2016).
10.Του Π.Δ. 69/2015: «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουργού.» (ΦΕΚ Α΄113).
11.Του Π.Δ. 123/2017: «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», (ΦΕΚ 151 Α’ /12-10-2017).
12.Του Π.Δ. 125/2016: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ Α΄210/5-11-2016) και ειδικότερα τον διορισμό του Χρήστου Σπίρτζη στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
13.Της Α.Π. οικ.20699/30-3-2015 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 204), σχετικά με τον διορισμό του Γεωργίου Δέδε σε θέση Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
14.Της Α.Π. οικ.49485/2592/27-06-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με την οποία τοποθετήθηκε ο Αντώνιος Κοτσώνης στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15.Της οικ.83679/23-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
16.Της Α.Π. Δ16α/04/773/29-11-1990 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για την εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990.
17.Της Α.Π. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ 466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980/Β'/08-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσιών έργων του Ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
18.Της Α.Π. οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911 Β΄/01-6-2017) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και στους Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων
Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
 
 
Z:2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΑΕΕΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣοικ. 2440 Αποφ. Δεσμ. Πιστωσης A.M. Mύρτου -
 
Και αφού λάβαμε υπ’ όψιν:
1. Την Α.Π. 93846/10-09-2018 (ΩΕΤΛ465ΧΙ8-ΕΟ3) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στη ΣΑΕ 072 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έργου με κωδικό 2018ΣΕ07200023, ονομασία «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ» και προϋπολογισμό 17.000.000,00 και σύμφωνα με την οποία το εν λόγω
έργο θα περιληφθεί στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕ 072.
2. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1938/54802/19.5.2017 της Δ/νσης Τεχνικών μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν οι Οριστικές Μελετές και ειδικότερα η Οριστική Υδραυλική μελέτη, τα Τεύχη Δημοπράτησης, η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (ΜΟΣ) και η Μελέτη Κτηματογράφησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟΥΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ –
Δ3 – ΦΡΑΓΜΑΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15 ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΜ» καθώς και την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 4818/162620/22.12.2014 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η Γεωτεχνική μελέτη και η Τοπογραφική μελέτη πλην κτηματογραφήσεων.
Και επειδή:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ./τος 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α’), σε συνδυασμό με την με Α.Π. Δ17α/08/102/Φ.2.2.1./28-06-2011 (ΦΕΚ 1851 Β΄/19-6-2011) Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ, η δημοπράτηση και η άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής για το έργο του θέματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων (ΔΑΕΕ).
2. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό Μελέτης που έχει συνταχθεί, ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου του θέματος είναι 16.800.000,00 € (με ΦΠΑ).
3. Έχει εγκριθεί η ένταξη στη ΣΑΕ 072 του ΠΔΕ του έργου με κωδικό 2018ΣΕ07200023,
ονομασία «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ» και προϋπολογισμό 17.000.000,00 €
4. Η δημοπράτηση και η υλοποίηση του έργου του θέματος είναι απολύτως αναγκαία και επείγουσα δεδομένου ότι τα προτεινόμενα έργα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
1. Ορίζουμε το έργο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ» ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο Εθνικού Επιπέδου.
2. Εγκρίνουμε δέσμευση προϋπολογισμού και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού δεκαέξι εκατομμυρίων οχτακόσιων χιλιάδων ευρώ (16.800.000,00 €) σε βάρος του έργου με κωδικό 2018ΣΕ07200023 της ΣΑΕ 072 για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
Z:2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΑΕΕΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΡΤΟΥ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣοικ. 2440 Αποφ. Δεσμ. Πιστωσης A.M. Mύρτου - Μπραμιανού. δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ».
 
 
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Χρήστος Σπίρτζης