Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενετικού φρουρίου Ιεράπετρας

10:27 π.μ. - Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018
10:05 π.μ. - Δευ, 14/27/2018
Image: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενετικού φρουρίου Ιεράπετρας

Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδριάζει την Τετάρτη 16/05

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο , την 16  του μηνός Μαίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης
 
1ο Θέμα :Αποδοχή χρηματοδότησης για το «Προπονητήριο Ιεράπετρας» τροποποίηση πορυπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018. 
Εισηγητής :Μαρίνα  Φανουράκη
 
2ο Θέμα:Tροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2018.
Εισηγητής :Μαρίνα  Φανουράκη
 
3ο Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
 
4ο Θέμα :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενετικού φρουρίου Ιεράπετρας»
 Εισηγητής:Μάνος Λουτσέτης