Αποκλειστικό: Τι προβλέπει η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη νήσο Χρυσή

8:44 π.μ. - Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
08:06 π.μ. - Τρί, 02/44/2020
Image: Αποκλειστικό: Τι προβλέπει η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη νήσο Χρυσή

Κρίσιμη σύσκεψη την Τετάρτη 10 Ιουνίου παρουσία του Υπουργού Κ. Χατζηδάκη

Μια σειρά όρων και προϋποθέσεων για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης , της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της νήσου Χρυσής διαχείρισής της, καθορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η οριοθέτηση περιοχής και ζωνών προστασίας καθώς και οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Προκειμένου να γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 στις 10.00 το πρωί σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο. Στη σύσκεψη θα παραστεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης. Το ποσό που αναμένεται να διατεθεί για το διαχειριστικό έργο εκτιμάται στις 600.000 ευρώ και αναμένεται να καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 – 2020

Καλεσμένοι στη συνάντηση είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, η προϊσταμένη ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας, η Γενική Διευθύντρια χωρ/κης και περ/κης πολιτικής, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και αγροτικών υποθέσεων, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ηα Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , ο πρόεδρος του ΝΠ Περιβάλλον , δήμου Ιεράπετρας, η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου, Ο Λιμενάρχης Ιεράπετρας εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και εκπρόσωπος του ΟικοΜ ΕΠΕ.

Δείτε παρακάτω την Πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με το σχέδιο διαχείρισης της νήσου Χρυσής

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των σημαντικών τύπων οικοτόπων και πληθυσμών ειδών χλωρίδας και πανίδας της Νήσου Χρυσή μέσω της θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών κατά ζώνες, όπως αυτές οριοθετούνται στο άρθρο 2.

2. Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Άρθρο 2

Οριοθέτηση περιοχής και ζωνών προστασίας

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης είναι η περιοχή που περιλαμβάνει τις νησίδες Χρυσή και Μικρονήσι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τα όρια της φαίνονται με κόκκινη συνεχή γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:100.000, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ.......................... πράξη του και που αντίτυπό του, σε φωτοσμίκρυνση, δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση. Τα όρια της περιοχής αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Εντός της περιοχής καθορίζονται οι κάτωθι ζώνες οριοθέτησης με τις συντεταγμένες των ορίων τους κατά ΕΓΣΑ ́87, όπως αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

α) Ζώνες Α1 και Α2

β) Ζώνη Β

γ) Ζώνη Γ

Άρθρο 3

Ειδικοί όροι και περιορισμοί εντός των ζωνών προστασίας

1. Σε όλη την έκταση της περιοχής άρθρου 2 επιτρέπονται:

α) Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και ότι εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου.

β) Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση, βελτίωση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος.

γ) Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των οικοτόπων της περιοχής, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα / αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητά τους και περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.

δ) Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών με βασικό σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή. Ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών σε ημερήσια βάση, το χρονικό διάστημα που θα επιτρέπονται οι επισκέψεις, η διάρκεια που θα επιτρέπεται ημερησίως η επίσκεψη στην περιοχή της Νήσου Χρυσή, οι ακολουθούμενες διαδρομές καθώς και άλλες ρυθμίσεις καθορίζονται μετά από την εκπόνηση Μελέτης Φέρουσας Ικανότητας Επισκεπτών.

ε) Έργα συντήρησης υφιστάμενων μονοπατιών που θα επιλεγούν με βάση την εγκεκριμένη Ειδική

Περιβαλλοντική Μελέτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

στ) Η εγκατάσταση πινακίδων για τη σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση των επισκεπτών.

ζ) Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Σε όλη την έκταση της Ζώνης Α1 ισχύουν τα αναφερόμενα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και επιπλέον επιτρέπονται:

α) Η κίνηση και ξενάγηση επισκεπτών, υπό όρους και προϋποθέσεις, μόνο στα σημανθέντα μονοπάτια του Παραρτήματος ΙΙΙ, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και αφορούν τον αριθμό, τη χρονική περίοδο και άλλες ρυθμίσεις που εξειδικεύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.

β) Έργα διαχείρισης δασών και δασοκομικές εργασίες με στόχο τον περιορισμό επέκτασης της τραχείας πεύκης (Pinus brutia), έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των εν γένει δασικών εκτάσεων, με σκοπό την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μετά από εγκεκριμένες μελέτες.

γ) Οι φυτεύσεις αυτοφυών ειδών χλωρίδας, εφ' όσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής, και οι οργανωμένες δράσεις ενίσχυσης της φυσικής αναγέννησης των ειδών της υφιστάμενης βλάστησης.

3. Σε όλη την έκταση της Ζώνης Α2 ισχύουν τα αναφερόμενα των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και επιπλέον επιτρέπονται:

α) Η χρήση, συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων μονοπατιών.

β) Η ελεύθερη μετακίνηση επισκεπτών κατά τη διάρκεια της ημέρας και στη βάση των επιτρεπόμενων ωρών επίσκεψης της περιοχής, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.

γ) Έργα οικολογικής διαχείρισης της βλάστησης εφ' όσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.

4. Σε όλη την έκταση της Ζώνης Β ισχύουν τα αναφερόμενα των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και επιπλέον επιτρέπονται:

α) Η κατασκευή και λειτουργία υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και φύλαξη, καθώς και η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων εφ' όσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.

β) Η κατασκευή και λειτουργία μικρών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ηλιακής ενέργειας αποκλειστικά και μόνο για την ηλεκτροδότηση των υποδομών προστασίας και φύλαξης της περιοχής καθώς και των υποδομών αναψυχής και ασφάλειας των επισκεπτών.

γ) Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Η κατασκήνωση και διανυκτέρευση αυστηρά σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή χώρους και μόνο για επιστημονικό προσωπικό και/ή προσωπικό φύλαξης και διαχείρισης της περιοχής.

ε) Η εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της φύσης και του τοπίου.

ζ) Η κατασκευή μικρής προβλήτας ασφαλούς πρόσδεσης τουριστικών σκαφών στην περιοχή «Βουγιού Μάτι» βάσει εγκεκριμένης Λιμενικής Μελέτης.

η) Η κυκλοφορία ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος ATV για κίνηση αποκλειστικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για τις ανάγκες φύλαξης της περιοχής ή για συγκεκριμένες και προγραμματισμένες εργασίες προστασίας και διαχείρισης της περιοχής.

5. Στη Ζώνη Γ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη ζώνη αυτή δύνανται να καθοριστούν μετά από σχετική Διαχειριστική μελέτη που προβλέπεται να εκπονηθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής.

Άρθρο 4

Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης

1. Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση έργα και δραστηριότητες ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011 (Α ́209), όπως ισχύει.

2. Σε όλη την έκταση του περιοχής ισχύουν επί πλέον τα κάτωθι:

Δεν επιτρέπεται:

α) Η κάθε είδους δόμηση εκτός μικρών αναγκαίων υποδομών, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

β) Η θήρα.

γ) Η εισαγωγή και απελευθέρωση / εγκατάσταση μη ιθαγενών ειδών της άγριας πανίδας / ορνιθοπανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.

δ) Η βόσκηση. Εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο ως μέτρο διαχείρισης της αυτοφυούς βλάστησης, θα εξετάζεται η περιστασιακή ή περιοδική βόσκηση, η οποία θα ρυθμίζεται με Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη ή Σχέδιο Βόσκησης σε εφαρμογή του ν.4351/2015 και λαμβάνοντας υπόψη τη βοσκοϊκανότητα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ε) Η κάθε είδους γεωργική καλλιέργεια.

στ) Η μελισσοκομία.

ζ) Η κάθε είδους αλλοίωση φυσικών και γεωλογικών σχηματισμών.

η) Η συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε φυτικού είδους, η εμπορία, βλάβη, καταστροφή και η απευθείας ή η πρόκληση θανάτωσή τους.

θ) Η σύλληψη ή θανάτωση από πρόθεση καθώς επίσης και η αιχμαλωσία δειγμάτων ειδών της άγριας πανίδας, σε όλα τα στάδια ζωής των ζώων, η από πρόθεση καταστροφή φωλεών και η καταστροφή και συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και κάθε ενέργεια με δυσμενείς επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν αυστηρά και μόνο για επιστημονικούς – ερευνητικούς λόγους να επιτραπεί η συλλογή αυγών ή/και νεογνών, η δακτυλίωση ή η παρακολούθηση ειδών με άλλο, αποδεκτό από την κοινή επιστημονική πρακτική, τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ι) Κάθε έργο εκχέρσωσης της δασικής βλάστησης.

κ) Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία (γρι - γρι, ανεμότρατες και πεζότρατες) στις περιοχές όπου απαντώνται λιβάδια Ποσειδωνίας.

λ) Η κάθε είδους αλλοίωση της ακτής και του πυθμένα της θαλάσσιας ζώνης, καθώς και η καταστροφή ή η επιβάρυνση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων.

μ) Η παραμονή επισκεπτών κατά τη διάρκεια της νύκτας, με την εξαίρεση των αναγκών φύλαξης, επιστημονικής μελέτης και διαχείρισης της περιοχής.

Άρθρο 5

Έλεγχος - Κυρώσεις

Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και η βεβαίωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων γίνονται βάσει των διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν.1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύουν.

Άρθρο 6

Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που τελεί συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτή, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με την παρούσα. Σε περίπτωση που ισχύουν αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με την προστασία της περιοχής του άρθρου 3, αυτές υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.

2. Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς της παρούσας τα έργα και οι επεμβάσεις που επιβάλλονται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιών κ.ά.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς της παρούσας τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γίνεται από τα αρμόδια όργανα.

5. Επιβάλλεται η εντός διετίας απομάκρυνση από την περιοχή όσων μη νόμιμων έργων και δραστηριοτήτων αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσης απόφασης, με την υποχρέωση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις των καθ’ ύλη αρμοδίων υπηρεσιών.

6. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη ή απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 7

Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης

Εγκρίνεται το Σχέδιο Διαχείρισης της Νήσου Χρυσή με το οποίο: α) εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται, β) προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση, και γ) εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις και το κόστος υλοποίησης τους, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής και οι φορείς εφαρμογής τους.

Άρθρο 8

Περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης

Ως περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης ορίζεται η περιοχή της παραγράφου 1 του άρθρου

2 της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 9

Υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Διαχείρισης

1. Για το σκοπό της παρακολούθησης και εποπτείας της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης συστήνεται Επιτροπή Εφαρμογής, ως ακολούθως:

α. Συντονιστής, ειδικός επιστήμονας (με ειδικότητα στη διαχείριση και προστασία προστατευόμενων φυσικών περιοχών) που θα επιλεγεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β. Ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, που θα υποδειχθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

γ. Ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, που θα υποδειχθούν από την Περιφέρεια Κρήτης.

δ. Ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Ιεράπετρας.

ε. Δύο μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που θα εκπροσωπούν φορείς της περιοχής της Ιεράπετρας (Επαγγελματικά Σωματεία ή Σωματεία/ΜΚΟ που σχετίζονται με το περιβάλλον).

στ. Ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, που θα υποδειχθούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

2. Η Επιτροπή Εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές κάθε έτος και παράγει συνοπτική αναφορά πεπραγμένων που υποβάλλεται στη Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Επιτροπή παρακολουθεί το πρόγραμμα εφαρμογής του άρθρου 10 της παρούσης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και μέτρων διατήρησης και διασφαλίζει τις επιχειρησιακές συνθήκες για την έγκαιρη υλοποίησή τους. Η συγκρότηση της Επιτροπής Εφαρμογής γίνεται με απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία αναλαμβάνει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της.

Άρθρο 10

Πρόγραμμα εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης της Νήσου Χρυσής

To πρόγραμμα εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνει διοικητικά και διαχειριστικά μέτρα που διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία της περιοχής και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων και δράσεων παρατίθενται στο παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 11

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, συνδημοσιευμένα στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, ....................... 2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

hxonews
hxonews
hxonews
hxonews