Αλλαγές στην τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων - θεσπίζεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο

9:26 π.μ. - Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014
09:10 π.μ. - Πέμ, 23/26/2014
Image: Αλλαγές στην τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων - θεσπίζεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις», που αλλάζει τα δεδομένα στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων.

Το πλήρες σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στο http://www.opengov.gr/minfin/?p=4846 και προβλέπει μεταξύ άλλων την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
 
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29.10.2014.
 
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, με το σχέδιο νόμου:
– καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.
– οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.
– καταργούνται κοστοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
– εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων που διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.
– διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.
 
Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο ρυθμίζει:
–τον Χρόνο ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
–το απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
–τα Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
–το ηλεκτρονικό τιμολόγιο
–τις Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
–τα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
– χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
–την Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
–τις Κρατικές επιχορηγήσεις και τον αναβαλλόμενο φόρο
–την Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
–τα στοιχεία της καθαρής θέσης
–τις μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών.