Αφορολόγητο και εκπτώσεις φόρου μόνο με κάρτα

8:11 π.μ. - Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016
08:12 π.μ. - Τρί, 13/11/2016
Image: Αφορολόγητο και εκπτώσεις φόρου μόνο με κάρτα

Αφορολόγητο όριο και εκπτώσεις φόρου μόνο με τη χρήση πλαστικού χρήματος, καθώς και κατάργηση των μετρητών για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ από την 1-1-2017 προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

 Παράλληλα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ξεπερνά το 60% για όσους αποκαλύψουν οικειοθελώς αδήλωτα εισοδήματα, με κίνητρο την άρση των ποινικών διώξεων. 
 
«Χτίσιμο» του αφορολογήτου ορίου μόνο με πλαστικό χρήμα, κατάργηση μετρητών για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ και επιβολή φόρων και προσαυξήσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για το πλαστικό χρήμα προβλέπουν τα εξής:
 
1. Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστού του δηλωθέντος εισοδήματος ως εξής:
- 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
- 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
- 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω και μέχρι 30.000 ευρώ.
2. Για τους φορολογουμένους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα της προηγούμενης περίπτωσης.
3. Εφόσον οι φορολογούμενοι συγκεντρώσουν λιγότερες από τις απαιτούμενες αποδείξεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο με συντελεστή 22% στη διαφορά μεταξύ των απαιτούμενων αποδείξεων και αυτών που δεν συγκεντρώθηκαν.
4. Εκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (π.χ. ιατρικά) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.
5. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα καθορισθούν με υπουργική απόφαση.
6. Την αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σταδιακή ένταξη στο καθεστώς σύμφωνα με τον κίνδυνο φοροδιαφυγής, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης.
7. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
8. Την παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. λοταρίες με ακίνητα του Δημοσίου σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κ.λπ.). Ειδικότερα θεσπίζεται Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων (Λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα.
9. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.
Αποκάλυψη
Τη δυνατότητα να αποκαλύψουν στις φορολογικές Αρχές τα αδήλωτα εισοδήματά τους πληρώνοντας όμως υψηλούς πρόσθετους φόρους που μπορεί να υπερβαίνουν το 60% ανάλογα με το έτος απόκρυψης του εισοδήματός θα έχουν οι φορολογούμενοι.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:
• Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως τού αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά, καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι την 30.9.2016.
• Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Με την υποβολή της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής ή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής και υπολογισμός του τόκου.
Εάν από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.
• Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι και 31.3.2017, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 8% του κυρίου φόρου.
Για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 31.3.2017 και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της (31.5.2017), ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κυρίου φόρου.
• Ο πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει συντελεστών αναπροσαρμογής αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης, ως ακολούθως:
 
-Εως 2001: 25%
-2002: 23,00%
-2003: 20,00%
-2004: 16,00%
-2005: 15,00%
-2006: 12,00%
-2007: 10,00%
-2008: 6,00%
-2009: 5,00%
-2010 και μετά: 0,00%
 
• Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι 31.5.2017.
• Οι αλλαγές για τεκμήρια, παραγραφές και ακίνητα
Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:
• Παρατείνεται κατά ένα έτος ο χρόνος παραγραφής για τον έλεγχο φορολογικών υποθέσεων.
• «Παγώνει» μέχρι 31/12/2017 η επιβολή του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
• Απενεργοποιούνται τα τεκμήρια για όσους έχουν εισόδημα έως 6.000 ευρώ ή τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά κυρίως περιστασιακά απασχολουμένους.
• Ορίζονται οι κανόνες για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου και προβλέπεται ως βραχυπρόθεσμη μίσθωση να θεωρείται αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες για κάθε ακίνητο.
 
Για νησιά κάτω των 10.000 ορίζεται ότι η μίσθωση δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Τυχόν υπέρβαση των 90 ή 60 ημερών, αντίστοιχα, θα επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Τα ακίνητα, επίσης, θα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων.
 
• Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία καζίνων στο Ελληνικό, μια προϋπόθεση που είχε τεθεί για να προχωρήσει η μεγάλη επένδυση.
 
Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες ορίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών παίρνει τις αρμοδιότητες από την αρμόδια επιτροπή, την ΕΕΕΠ, και θα προχωρήσει στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τους όρους, το ακριβές σημείο και τις λοιπές προδιαγραφές.
 
Δίνεται η δυνατότητα εντός 18 μηνών από την ψήφιση του νόμου, η κατ' εξαίρεση μετεγκατάσταση του καζίνου Mont Parnes σε περιοχή εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Τονίζεται ότι έτσι διασφαλίζεται το άλλο καζίνο στο Ελληνικό και δίνεται η δυνατότητα για δεύτερη μεγάλη επένδυση.
 
Μαρία Βουργάνα
ethnos.gr