27 προσλήψεις για το πρόγραμμα δακοκτονίας στο Λασίθι

7:13 μ.μ. - Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018
07:02 μ.μ. - Τετ, 07/13/2018
Image: 27 προσλήψεις για το πρόγραμμα δακοκτονίας στο Λασίθι

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων 19 άτομα έως και 34 ημερομίσθια και 8 άτομα έως και 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2018, σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για την κάλυψη παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Ειδικότερα με την αίτησή του στην οποία θα αναφέρεται εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου και η θέση στην οποία αιτείται να προσληφθεί, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ΑΜ.ΙΚΑ του υποψηφίου καθώς και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων (έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΜΚΑ καθώς και έγγραφο από το ΙΚΑ όπου θα φαίνεται ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ ) ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει :
 
1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων) από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού ,(για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας) . Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
 
3. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες .
 
4. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
 
5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β’/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους της ιθαγένειας του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολυτέκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση συμμετοχής με συνημμένα αντίγραφο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας :
 
1. Στον Άγιο Νικόλαο στην οδό Πολυτεχνείου 1, στο γραφείο του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας, της Π.Ε. Λασιθίου, υπ’ όψιν κυρίας Χειμωνίτη Κυριακής ή κυρίου Μαντζουράνη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2841340338 – 2841340345).
 
2. Στην Σητεία στην οδό Παναγούλη 1 (περιοχή Κολονέλο υπ’ όψιν κυρίας Μουτάκη Άννας ή της κυρίας Μεθενίτου Ειρήνης.(Τηλ επικοινωνίας 2843341312 – 2843341319)
 
3. Στην Ιεράπετρα στην διεύθυνση Ομηρείας 8 υπ’ όψιν κυρίας Καλύβα Άννας-Μαριάννας ή του κυρίου Αρχαγγελίδη Νικολάου. (Τηλ επικοινωνίας 2842341312)
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Πολυτεχνείου 1) και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Αγίου Νικολάου.
 
Η προκηρυξη εδω